PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PRYWATNE FIRMY OCHRONY OSÓB I MIENIA A KODEKSY DEONTOLOGII ZAWODOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Data publikacji: 13-12-2018
 
SBN 2019;15(1): 195–210
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono prywatne firmy ochrony osób i mienia w kontekście wymagań kodeksów deontologii zawodowej. Prywatny rynek ochrony w Polsce powstał w latach osiemdziesiątych i przejął część zadań realizowanych do tej pory przez Policję i wojsko – instytucje, które zajmowały się ochroną instytucji państwowych i infrastruktury krytycznej w kraju. Autorzy artykułu zwracają uwagę na to, że służby mundurowe, które wcześniej zajmowały się ochroną, posiadały nie tylko umocowanie prawne w zakresie realizacji tego typu zadań, lecz także miały i mają rozbudowane kodeksy honorowe lub etyczne. Obecnie na rynku ochrony funkcjonuje jeszcze wiele firm, które nie posiadają tego typu kodeksów etycznych czy też kodeksów deontologii zawodowej. Autorzy stawiają w artykule hipotezę, że powszechne wprowadzenie w prywatnych firmach kodeksów etycznych (deontologicznych) podniesie poziom świadczonych usług oraz przyczyni się do wzrostu prestiżu zawodu pracownika ochrony osób i mienia.
 
REFERENCJE (26)
1.
Dobrzeniecki K., Antropoarchaiczna krytyka prywatyzacji konfliktów zbrojnych – aspekty prawne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVIII – zeszyt 1-2016.
 
2.
Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 
3.
Grzebyk P., Idea wojny sprawiedliwej – od starożytności po czasy nowożytne, „Forum Prawnicze” 2010/2.
 
4.
Gwiazda A., Prywatne wojsko, „Wiedza i Życie” 2014, nr 4, p. 35.
 
8.
 
10.
Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 
11.
Łoś M., Zybertowicz A., Privatizing the Police-State: The Case of Poland, London: Macmillan, 2000.
 
12.
Marszałek M., Większość uczciwa, niektóre psują opinię. Czy agencje ochrony są powiązane z przestępcami, „Rzeczpospolita” z 27 maja 1995.
 
13.
McFate S., Modern Mercenary. Private Armies and What They Mean for World Order, Oxford 2015.
 
14.
Pajorski P., Pracownik ochrony – wzrost czy upadek kultury bezpieczeństwa – polskie realia: zarys zagadnienia, „Kultura Bezpieczeństwa”, Nr 18, 2015.
 
15.
Raszka P., System wymusza, aby leczyli nas ludzie, którzy padają z nóg, „Angora” nr 32 z 12.08.2018.
 
16.
Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002.
 
17.
Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Wyd. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 
18.
Tokarczuk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2005.
 
19.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1099).
 
20.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. z 1988, Nr 41, poz. 324).
 
21.
Zacharzewski K., Znaczenie kodeksów deontologicznych w dziedzinie prawa prywatnego, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 6 z 06.2011.
 
22.
Zakrzewski J., Etyka zawodowa pracownika ochrony, Warszawa 2011.
 
23.
Zasady Etyczno-Deontologiczne Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Warszawa 1967.
 
24.
Zasady Etyki Zawodowej Żołnierza Polski Ludowej, Wyd. MON, Warszawa 1973.
 
25.
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu z 1961 z późn. zm. Naczelnej Rady Adwokackiej, Warszawa, 19 listopada 2011.
 
26.
Zybertowicz A., W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy, Wyd. Antyk, Komorów 1993.
 
ISSN:2082-2677