PL EN
REVIEW PAPER
ANALYSIS OF SELECTED CONDITIONS OF THE FUNCTIONING OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY SYSTEM IN POLAND AS A SAFETY STIMULATOR OF THE POLAND
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-06-01
 
 
SBN 2017;11(1): 281-300
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the essential elements of security is research and development activity, they essentially affect the adaptation elements of the entire state functioning system to the changing relations of forces and threats to its subjectivity. In the article, the authors present the most important elements and determinants of research and development activity in Poland, as part of solutions and institutions contributing to innovation in the field of research development and scientific strategies. As the authors state, they generally play an important role in stimulating the entire state security sector. Their organizational, legal and analytical aspects of the development of scientific research are presented as part of the evolution and adaptation to new challenges, changing economic and political conditions and those directly affecting technological and other changes in the modern world. They contribute to strengthening the functionality of the state, taking into account the specificity of the security sector.
 
REFERENCES (13)
1.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r.nr 8, poz. 28, Dz.U. z 2001 r. nr 33, poz. 389, Dz.U. z 2003 r. nr 39, poz. 335). 2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572i 742, Dz.U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, Dz.U. z 2014 r. poz. 7, 768, 821,1004, 1146, 1198, Dz.U. z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1923, Dz.U. z 2016 r.poz. 64, 907, 908, 1010, 1311).
 
2.
Zaskórski P., Woźniak J., Szwarc K., Tomaszewski Ł., Zarządzanie projektamiw ujęciu systemowym, ISBN 978-83-7938-072-5, Warszawa 2015, wydanie drugie.
 
3.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące systemnauki (Dz.U. nr 96, poz. 620, z późn. zm.).
 
4.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r.poz. 1620, z 2015 r. poz. 249,1268, z 2016 r. poz. 1020, 1311).
 
5.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. nr 96,poz. 839, z późn. zm.).
 
6.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2014.1788 2015.05.25 zm. Dz.U. 2015.249).
 
7.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96, poz. 61).
 
8.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. nr 96, poz. 619)
 
9.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania naukioraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249,1268,z 2016 r. poz. 1020, 1311).
 
10.
Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 278).
 
11.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutuNarodowemu Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. nr 171, poz. 1153).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r.w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki (Dz.U. nr 171, poz. 1154).
 
13.
Krajowy Program Badań (zał. do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.). 1 Jasiński A.H., Ludwicki D. (red.), Metodyka transformacji wyników badań naukowychdo zastosowań praktycznych, „Studia i Materiały” 1/2007, Wydział Zarządzania UW.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top