PL EN
REVIEW PAPER
SECURITY AS ONE OF THE BASIC NEEDS OF HUMAN AND SOCIAL GROUPS
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 159-178
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author presents the concept of "need" as an important theoretical category that occurs in various fields of science. They concern the versatile aspects of human life in its various dimensions: individual and group, intra-social and international. He argues that institutions are involved in their implementation, political activity is mobilized, public opinion is probed and research is conducted. Therefore, it is not possible to consider safety without reference to the category of needs, just as it does not exist without relation to its subject. The article presents the essence of needs and their classification in a systematic way, analyzing the need for security in social life. It proves that security remains one of the basic needs of man and social groups organizing themselves into institutions to satisfy them. He points out that the need for security constantly motivates people to be active and take actions, the scope of which has already significantly begun to extend in the modern world beyond state borders and their relative self-sufficiency.
 
REFERENCES (70)
1.
R. Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), Centrum im. Adama Smitha, EXIT,Warszawa 1995.
 
2.
E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1997.
 
3.
B. Barnaszewski, Istota pojęcia i znaczenie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu jednosteki społeczności, „Zeszyty Naukowe WSOWLąd”, 2005, nr 4.
 
4.
Z. Bauman, Płynny lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
 
5.
Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 
6.
Z. Bauman, Płynne czasy: życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa2007.
 
7.
Z. Bauman, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
 
8.
Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
 
9.
M. Bednarz, Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych, WydawnictwoKujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008.
 
10.
W.W. Bojarski, Gospodarka i państwo dla społeczeństwa, Ofi cyna Wydawnicza WarszawskiejWyższej Szkoły Zarządzania, Warszawa 2009.
 
11.
M. Chmaj, Potrzeby polityczne, (w:) Encyklopedia politologii, Tom 1: Teoria polityki,Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 
12.
W. Chojnacki, A. Balasiewicz, Wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
13.
D. Copp, Th e Right to an Adequate Standard of Living: Justice, Autonomy, and the BasicNeeds, (w:) P.E. Frankel at al., Economic Rights, Cambridge University Press, Cambridge– New York 1992.
 
14.
Filozofi a bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego: tradycja, współczesność, nowewyzwania, red. R. Rosa, M. Lipińska-Rzeszutek, M. Kubiak, Wydawnictwo AkademiiPodlaskiej, Siedlce 2007.
 
15.
M. Foucault, Filozofi a, historia, polityka. Wybór pism, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa – Wrocław 2000.
 
16.
S. Garczyński, Potrzeby psychiczne. Niedosyt. Zaspokojenie, „Nasza Księgarnia”, Warszawa1972.
 
17.
S. Gertsman, Psychologia na co dzień, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1975.
 
18.
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 1996.
 
19.
E. Haliżak, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,(w:) Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. nauk.D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych,Fundacja Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar,Warszawa 1997.
 
20.
K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań2007.
 
21.
M. Karwat, Podmiotowość polityczna wielkich grup społecznych, organizacji politycznychi jednostek. Model eksplanacyjny, (w:) Elementy teorii polityki, red. K. Opałek, PolskaAkademia Nauk, Komitet Nauk Politycznych, PWN, Warszawa 1989.
 
22.
W. Kitler, Potrzeby i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, (w:)Realizacja zadań bezpieczeństwa przez samorząd terytorialny, red. nauk. W. Kitler,Z. Piątek, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2006.
 
23.
T. Kocowski, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982.
 
24.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna,Warszawa 1989.
 
25.
L.F. Korzeniowski, Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacjispołecznych, European Association for Security, Kraków 2008.
 
26.
J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej, Uniwersytet Opolski,Opole 1994.
 
27.
J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej. Uwarunkowania, pojęcia, instytucje i działania,Wydawnictwo Terra, Poznań – Wrocław 1997.
 
28.
L.J. Krzyżanowski, O podstawach kierowania organizacjami, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 1999.
 
29.
M.Z. Kulisz, Systemowe ujęcie procesu realizacji usługi bezpieczeństwa narodowegow resorcie środowiska, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne”, nr 6/2009, Instytut NaukSpołecznych, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
 
30.
M.Z. Kulisz, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.Racjonalność działań głównych organów władzy wykonawczej w procesie zapewnianiabezpieczeństwa państwa, „Reprograf ”, Radom 2010.
 
31.
R. Kuźniar, Po pierwsze bezpieczeństwo. „Rzeczpospolita” z dn. 9 stycznia 1996 r., http://archiwum.rp.pl/artykul/....
 
32.
Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR,Warszawa 2001.
 
33.
T. Lemke, Biopolityka, Wyd. Sic!, Warszawa 2010.
 
34.
A. Lisowski, Badanie potrzeb społecznych, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydawnictwo„Interart”, Warszawa 1996.
 
35.
A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, (w:) Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski,Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa2006.
 
36.
B. Malinowski, Kultura i jej przemiany. Dzieła, tom 9, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2000.
 
37.
B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1958.
 
38.
A. Maslow, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
39.
E.J. Mishan, Spór o wzrost gospodarczy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa1986.
 
40.
H.A. Murray, Explorations in Personality, Oxford University Press, New York 1953.
 
41.
D. Nicholas, Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu: idee, metody, środki,Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2001.
 
42.
J. Nocuń, A. Laska, Teoria polityki: wprowadzenie, Wydawnictwo Wyższej SzkołyPedagogicznej TWP, Warszawa 2005.
 
43.
K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1993.
 
44.
K. Obuchowski, Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Wydawnictwo Zyski S-ka, Poznań 2000.
 
45.
K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1972.
 
46.
Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej. To beat the crisis – to live safer, red. nauk. M. Cieślarczyk,A. Filipek, A.W. Świderski, J. Ważniewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwaim. prof. K. Bogdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznegow Siedlcach, Siedlce 2010.
 
47.
Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, red. J. Reykowski, PWN,Warszawa 1964.
 
48.
R. Giovanni, Myśl starożytna, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2003.
 
49.
A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa2002.
 
50.
R. Rosa, Filozofi a bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995.
 
51.
P.A. Samuelson, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
52.
S. Siek, Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrazu siebie, KrajowaAgencja Wydawnicza, Warszawa 1984.
 
53.
S. Siek, Struktura osobowości, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
 
54.
K. Skarżyńska, Potrzeby ludzkie, (w:) Encyklopedia organizacji i zarządzania, PaństwoweWydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.
 
55.
J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów PolitycznychPolskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
 
56.
B. Suchodolski, O stylach życia ludzkiego, „Studia Filozofi czne” 1974, nr 7.
 
57.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2002.
 
58.
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972.
 
59.
J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji,PWE, Warszawa 1981.
 
60.
W. Szewczuk, Potrzeby, (w:) Encyklopedia Psychologii, red. Włodzimierz Szewczuk,Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 1998.
 
61.
J. Sztumski, Socjologia pracy, GWSH, Katowice 1999.
 
62.
J. Świniarski, W. Chojnacki, Bezpieczeństwo jako współczesny substytut szczęścia,(w:) Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. nauk. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski,T. Wojtuszek, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007.
 
63.
W.I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce (wyd. polskie), LudowaSpółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976.
 
64.
O. Wæver, Insecurity and Identity Unlimited, “Working Papers” [Center for Peace andConfl ict Research. Copenhagen], 1994, no. 14.
 
65.
R.A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 1990.
 
66.
What is Austrian Economics?, Ludwig von Mises Institute, http://mises.org/etexts/austri....
 
67.
P. Winczorek, Potrzeba bezpieczeństwa, „Rzeczpospolita” z dn. 25 stycznia 1999 r.,http://archiwum.rp.pl/drukuj/2....
 
68.
J.S. Wu, Konfucjusz (Kong Fuzi), (w:) Wielcy myśliciele Wschodu, red. I.P. McGreal, “Alfi ne”, Warszawa 1997.
 
69.
T. Zalega, Hierarchizacja potrzeb ludzkich a koncepcje konsumpcji we współczesnejliteraturze, „Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie”, 2007, nr 2.
 
70.
E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, „Elipsa”, Warszawa 2006.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top