PL EN
REVIEW PAPER
DESIGNING THE PROCESS OF MANAGING THE SECURITY OF THE STATE: AN EXAMPLE OF SOLUTIONS IN THE CASE OF POLAND
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 15-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The process of national security management must take into account each state’s interests in order to meet the expectations, needs and aspirations of the whole nation. In the initial conceptual and decision-making stage, this process includes ideological and doctrinal-level thinking as well as considerations at the program and operational levels. The following implementation stage covers the initiation of concrete security measures. This process must be flexible and take into account all changes taking place in the external environment of the state, as well as all transformations occurring within the security system, in order to create an effective and long-term security policy. An efficient organization of national security management requires a broad interdisciplinary approach taking into account executive issues, as well as decisions made at the central – ministerial level. In Poland, there are two mechanisms to derive national security strategies, adjudicate their results, and then adapt to evolving conditions and needs. These mechanisms are the state defense strategy verified by Strategic Defence Review process and national security system verified by the Strategic National Security Review. This article will summarize these two processes to include recent changes based on the evolving international security arena.
 
REFERENCES (27)
1.
Aleksandrowicz T.R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Zarządzanie bezpieczeństwem (Security in the European Union. Security Management), Warszawa 2011.
 
2.
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie (Poland’s National Security in the 21st Century. Challenges and Strategies), scientific editors: R. Jakubczak, J. Marczak, Warszawa 2011.
 
3.
Billing W., Streitbare Demokratie und politischer Extremismus, in: Texte zur Inneren Sicherheit, Bonn 1997.
 
4.
Castells M., Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo, kultura, t. 2 Siła tożsamości (The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II), Warszawa 2008.
 
5.
Cline R.S., World Power Assessment. A Calculus of Strategic Drift, Boulder 1975.
 
6.
Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja (Security, Territory, Population), Warszawa 2010.
 
7.
Gryz J., Bezpieczeństwo Państwa. Władza – polityka – strategia (Security of the State. Power – Policy – Strategy), Warszawa 2013.
 
8.
Jemioło T., Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowe Polski (Contemporary National Security Conditions), in: Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa (Contemporary Perception of Security), scientific editors K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Bielsko-Biała 2007.
 
9.
Kamiński S., Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski (Review of National Security in Poland’s Strategic Planning), Warszawa 2015.
 
10.
Koziej S., Kierowanie bezpieczeństwem narodowym (National Security Management), online coursebook, Warszawa 2008, p. 5, www. koziej.pl, [accessed on 12.09.2012].
 
11.
Kozub M., Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości (Think Strategically on Security of the Future), Warszawa 2013.
 
12.
Kugler R., Policy Analysis in National Security Affairs: New Methods for New Era, Washington D.C. 2006.
 
13.
Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki (Politics and Power. Strategic Studies – Outline of Problems), Warszawa 2005.
 
14.
Lisiecki M., Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli (Quality in Management of Citizens’ Security), Lublin 2009.
 
15.
Plato, Republic (Rzeczpospolita), Kraków 1928.
 
16.
Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, (Political Theology and Other Essays); Kraków 2000.
 
17.
Staniszkis J., Początek i kres metafizyki państwa (Beginning and End of the Metaphysics of the State), „Praktyka Polityczna” 2004, issue 1.
 
18.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (National Security Strategy of the Republic of Poland), Warszawa 2014.
 
19.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, (Strategy for Responsible Development), document adopted by the Council of Ministers on 14.02.2017.
 
20.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (Strategy for National Security System Development of the Republic of Poland), adopted by the Council of Ministers on 9.04.2013.
 
21.
Tarasiuk B., Czarniecki A., Suwiński W., Kierowanie obronnością państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny (Managing Defence of the State in Peace, Crisis and Wartime), Warszawa 1998.
 
22.
The Concept of Defence of the Republic of Poland, May 2017.
 
23.
Tulibacki W., Etyczne aspekty bezpieczeństwa na tle pewnych stałych cech natury ludzkiej (Ethical Aspects of Security on the Background of Some Human Nature Features), in: Edukacja dla bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie. Teoria i jej zastosowanie (Education for Security and Peace in Unifying Europe. Theory and Its Application), scientific editor: R. Rosa, Siedlce 1999.
 
24.
Urbaniak J., Wyzwania Strategicznego Przeglądu Obronnego (Challenges of Strategic Defence Review), „Kwartalnik Bellona” 2009, no 3.
 
25.
Wallerstein I., The End of the World As We Know It: Social Science for the Twenty-first Century, Minneapolis University of Minnesota Press 1999.
 
26.
White Book on National Security of the Republic of Poland, Warsaw 2013.
 
27.
Zalewski S., Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji (Political Security of the State. Institutions’ Functionality Study), Siedlce 2010.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top