PL EN
REVIEW PAPER
DISPOSING OF FORCES AND MEANS IN THE ASPECT OF THE PHASES OF CRISIS MANAGEMENT
 
 
More details
Hide details
1
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
SBN 2018;13(1): 179-187
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to the issue of disposing of forces and resources for actions related to crisis situations. The description of the process refers to the basic principles of crisis management, such as the primacy of the territorial system and one-man management. The aspect of practical crisis management at the commune level in the face of the deficit of available rescue forces was also discussed. The considerations were based on the Voivodeship Crisis Management Plan for the Lubuskie Voivodeship and the experience of the 2010 floods in the Voivodeship.
 
REFERENCES (8)
1.
Działania Wojewody Lubuskiego oraz administracji zespolonej w związku z powodziamiwystępującymi w roku 2010 na terenie województwa lubuskiego, dokument wewnętrzny,Lubuski Urząd Wojewódzki, Gorzów Wlkp. 2014.
 
2.
Gryz J., Kitler W. (red.), System reagowania kryzysowego, Wyd. Adam Marszałek,Toruń 2007.
 
3.
Sienkiewicz P., Górny P., Analiza systemowa sytuacji kryzysowych, „Zeszyty NaukoweAON”, Warszawa 2001.
 
4.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,Dz.U. 2009 nr 31, poz. 206.
 
5.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007 nr 89,poz. 590 z późn. zmianami.
 
6.
Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego województwa lubuskiego, Gorzów Wlkp.2014.
 
7.
Zieliński K., Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowaniaw razie katastrof i klęsk żywiołowych, Wydawnictwo AON, Warszawa 2001.
 
8.
Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1999.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top