PL EN
REVIEW PAPER
ON THE SAFETY POLICY IN THE ASPECT OF REDUCING WATER CAUSED LOSSES
 
 
More details
Hide details
1
Prokuratura Regionalna w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 411-429
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article demonstrates the need to change the philosophy of combating water-related emergencies. It has been shown that due to the lack of the necessary modern legislative and organizational solutions and the wrong policy of spatial development of floodplains, flood losses are growing rapidly. A list of measures necessary to reduce losses caused especially by floods and droughts was also presented.
 
REFERENCES (28)
1.
Atlas obszarów zalewowych Odry, praca zbiorowa, Wydawnictwo WWF Deutschland2000.
 
2.
E. Bobiński, J. Żelaziński, Czy można przerwać błędne koło ochrony przeciwpowodziowej, „Gospodarka Wodna” nr 4/96.
 
3.
E. Bobiński, A. Kadłubowski, J. Żelaziński, Ocena roli zbiorników wodnych w Czorsztynie i Niedzicy w ochronie przeciwpowodziowej w lipcu 1997, maszynopis, Ekspertyzadla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska 1997.
 
4.
A. Dobrowolski, J. Ostrowski, M. Zaniewska, Te analysis of disastrous floodsin Poland afer Second World War as a base of a new flood control strategy. Te 5thInternational Conference on Hydroscience and Engineering (ICHE) 18-20.09. 2002,Warsaw.
 
5.
A. Dubicki, H. Słota, J. Zieliński (redakcja), Dorzecze Odry. Monografa powodzilipiec 1997, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1999.
 
6.
Dyrektywa 2000/60/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 listopada 2000roku w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie politykiwodnej.
 
7.
T. Egli, Non structural flood plain management. Measures and their effectiveness, International Commission for the Protection of the Rhin (ICPR) 2002.
 
8.
Final report Second World Water Forum & Ministerial Conference 17-22 March2000.
 
9.
E. Gacka-Grzesikiewicz (redakcja), Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – funkcjonowanie – zagrożenia, Wydawnictwo Fundacja JUCN, Poland 1995. 10 J. Grela, H. Słota, J. Zieliński (redakcja), Dorzecze Wisły. Monografa powodzi lipiec1997, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1999.
 
10.
września 2009.
 
11.
Jerzy Iwanicki, Podstawy zintegrowanego zarządzania zasobami wody, maszynopis 2005.
 
12.
M. Kistowski, A. Mitraszewska-Ostapowicz, J. Szymański, Program kompleksowego zabezpieczenia Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015), projekt z dnia
 
13.
R. Konieczny, Przegląd metod ochrony przeciwpowodziowej w Polsce i na świecie, Referat (w:) Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce, „Biuletyn BSE Kancelarii Sejmu” 5 (49)03.
 
14.
J. Lambor, Podstawy i zasady gospodarki wodnej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności1965.
 
15.
T. Litewka, Wpływ działalności człowieka w dolinach rzecznych na wielkość strat powodziowych, maszynopis 1999.
 
16.
A. Łasut, Ubezpieczenia jako środki minimalizacji ekonomicznych skutków powodzi, (w:)Nietechniczne metody ochrony przed powodzią. Możliwości i ograniczenia, WydawnictwoSGGW, Warszawa 2005.
 
17.
W. Mioduszewski, Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym,Wydawnictwo IMUZ, Falenty 1999.
 
18.
W. Mioduszewski, Rola torfowisk w kształtowaniu zasobów wodnych i ich związekz małą retencją, „Biuletyn Informacyjny Melioracje Rolne”, Nr 3-4, lipiec–grudzień1996.
 
19.
E. Niewiadomska, K. Malinowski, M. Karpowicz, A. Sikora, J. Żelaziński,Zagrożenia powodziowe, w pracy zbiorowej pod red. A. Najgebauera: Modele zagrożeńaglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miastastołecznego Warszawy, Wyd. WAT, Warszawa 2009.
 
20.
Ofce of the Deputy Prime Minister – Consultation on Planning Policy Statement 25:Development and Flood Risk. www.odpm.gov.uk.
 
21.
Statut Związku Wałowego Żuław Kwidzyńskich z 12 grudnia 1867 roku oraz zbiórustawowych i policyjnych rozporządzeń dotyczących obwałowania wód (tłumaczeniez niemieckiego).
 
22.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.Projekt 14.03.11.
 
23.
Ustawa Prawo Wodne – 2001 DzU Nr 115 z dn. 18 lipca 2001 z późniejszymi zmianami.
 
24.
Ustawa o stanie klęski żywiołowej – 2002 DzU 62 z dn. 18.04.2002.
 
25.
R. Wawręty, J. Żelaziński (redakcja), Środowiskowe skutki przedsięwzięć hydrotechnicznych współfnansowanych ze środków Unii Europejskiej, Raport Towarzystwa naRzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci, Oświęcim–Kraków 2007.
 
26.
J. Winter, Ł. Chudy, M. Marcinkowski, Program ochrony przed powodzią w dorzeczugórnej Wisły, maszynopis, maj 2010.
 
27.
K. Wyrzykowski, B. Garczyńska, M. Janowski, Modele akcji przeciwpowodziowychdla Żuław Gdańskich i m. Gdańska. Części A, B, C, maszynopis, Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Gdańsku, Gdańsk, maj 1990.
 
28.
J. Żelaziński, R. Wawręt (redakcja), Ocena wybranych robót hydrotechnicznych fnansowanych z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wydawcy: Towarzystwona Rzecz Ziemi, Polska Zielona Sieć, Oświęcim/ Kraków 2005.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top