PL EN
REVIEW PAPER
FOREIGN TRADING AS A SUPPORT FACTOR FOR THE STATE DEFENSE SYSTEM
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 389-408
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Taking up the topic of Poland's trade relations with foreign countries, the article draws attention to their importance in the context of contemporary security processes. Adequate trade, taking into account the economy and entrepreneurship for the country's defense, may have a positive effect on the economic stability of the state and its arms market. Both are regulated and embedded in the realities of international and legal treaties, of Poland, the European Union, and individual institutions and states. The author provides a cross-sectional description of these relations, referring to legal documents and analyzing economic relations affecting the state defense system.
 
REFERENCES (12)
1.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the State of the Customs Union [online]. European Comission. Brussels, 21.12.2012. COM (2012) 791 final [dostęp: 29-12-2017]. Dostępny w internecie: https://ec.europa.eu/taxation_....
 
2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu (Dz.Urz.UE 26.1.2008 L23/21) [online] Eur-Lex [Dostęp: 30.12.2017]. Dostępny w internecie: http://eur-lex.europa.eu/legal...).
 
3.
EU Customs Strategy [online]. European Comission. Taxation and customs union [dostęp: 29-12-2017]. Dostępny w internecie: https://ec.europa.eu/taxation_....
 
4.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78/1997, poz. 483, Dz.U. nr 28/2001, poz. 319.
 
5.
Konsultacje TARIC [online] Podatki i Unia Celna. Komisja Europejska. [Dostęp: 30-12-2017] Dostępny w internecie: http://ec.europa.eu/taxation_c... =20141209.
 
6.
Konwencja celna podpisana w Paryżu dnia 18 maja 1963 r. (Journal officiel de la République française (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej) z dnia 27 września 1963 r., s. 8679).
 
7.
Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1959 r. z późn. zm.).
 
8.
Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz.U. z dnia 8 września 1965 r.).
 
9.
Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. WE L 256 z późn. zm.).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których dokonywany jest eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym z dnia 9 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1441).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych usług z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 463) z późn. zm.
 
12.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania z dnia 5 maja 2009 (Dz.U. UE 2009 r. L134/1 z późn. zm.).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top