PL EN
REVIEW PAPER
THE EU PROGRAMME OF WORKS IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL AND DEFENCE STANDARDIZATION FOR 2015
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 321-332
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contains a brief characteristics of the draft annual programme of EU works for European standardization in 2015 sent out for feedback to national standardization units of EU member nations. The main focus is on those provisions of the document that may be meaningful from the point of view of European standardization development – both short-term and long-term – in the area of general social standardization, as well as in the areas important to defence and security, on a national level. References are made to the contents of the most important legal documents of the European Parliament and the appropriate Commissions, especially the European Parliament and Council decree no. 1025/2012 dated 25 October 2012 on European standardization, and the ‘European standardization system strategy 2020’ developed in March 2013 as an element of the ‘Europe 2020’ strategy realization, in the field of standardization.
 
REFERENCES (4)
1.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/ WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/ WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE.
 
2.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Roczny program prac Unii w zakresie normalizacji europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) http://eur-lex.europa.eu/legal... HTML/?uri=CELEX:52013DC0561&qid=1395683174820&from=PL.
 
3.
J. Figurski, B. Rogowski, Europejski system normalizacyjny. Cle i kierunki doskonalenia systemu w perspektywie do 2020 r., wyd. „Biuletyn Naukowy WITU”, zeszyt 125 – nr 1/2013, ISSN 1230-3801, s. 7-16.
 
4.
B. Rogowski, Normalizacja na rzecz obronności – stan obecny i oczekiwania, wyd. „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, PWE nr 5/2013, ISSN 1231-2037.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top