PL EN
REVIEW PAPER
SECURITY AS AN OBJECT OF MANAGEMENT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 131-145
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Providing national security is a complex process in which the state plays a key role as a special organization and system of operation. The article presents the essence of the safety management process as a systemic problem, as well as the criteria for assessing its effects, as well as the determinants of efficiency and effectiveness. The author characterizes crisis management and diagnoses the causes of lowering the effectiveness of this system. Considerations take into account the subject of management also determined by the need for security.
 
REFERENCES (28)
1.
Bojarski W., Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych, Wyższa SzkołaZarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2001.
 
2.
Final Report of the National Commision on Terrorist Attacks Upon the United States,National Commission on Terrorist Attacks, Washington D.C. 2004.
 
3.
Gołębiewski J., Propedeutyka zarządzania kryzysowego, Difin, Warszawa 2015.
 
4.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009.
 
5.
Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012.
 
6.
Homeland Security Act of 2002, Public Law 107-296, 107th Congress, 25th November2002.
 
7.
Jagusiak B. (red. nauk.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT, Warszawa2015.
 
8.
Kaszubski R., Romańczuk D.,Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłościądziałania, Związek Banków Polskich, Warszawa 2012.
 
9.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania system,AON, Warszawa 2011.
 
10.
Kołodziński E. (red. nauk.), Wspomaganie decyzji w bezpieczeństwie, WAT, Warszawa2014.
 
11.
Cabała P., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznymprzedsiębiorstwa, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.
 
12.
Konieczny J., Inżynieria systemów działania, WNT, Warszawa 1983.
 
13.
Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa1999.
 
14.
Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjamikryzysowymi, NIK, Warszawa 2013.
 
15.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnieważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony,Dz.U. z 2003 r. Nr 116 poz. 1090.
 
16.
Rysz S., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin, Warszawa 2016.
 
17.
Shrivastava P., Crisis theory/ practice: towards a sustainable future, Industrial & EnvironmentalCrisis Quarterly, Vol 7 no. 1, 1993.
 
18.
Sienkiewicz P., Górny P., Analiza systemowa sytuacji kryzysowych, „Zeszyty NaukoweAON”, AON, Warszawa 2001.
 
19.
Sienkiewicz P., Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 
20.
Stec M., Płoskonka J., Prutis S., System zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych,Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 
21.
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt do konsultacji społecznych, MinisterstwoRozwoju, Warszawa 2016.
 
22.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz.1712.
 
23.
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U.z 2009 r. Nr 131, poz. 1076.
 
24.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz.U. z 2005 r., Nr 145 poz.1221.
 
25.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89poz. 590 tekst jednolity.
 
26.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., Nr 91 poz. 578 tekst jednolity.
 
27.
Włodarczyk M., Marjański A. (red. nauk.), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom X,Zeszyt 5, SWSPiZ, Łódź 2009.
 
28.
Zdrodowski B. (red.), Teoria zarządzania kryzysowego. Zarys, WSPol, Szczytno 2014.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top