PL EN
REVIEW PAPER
OCCUPATIONAL INACTIVITY AND PERSONAL AND FAMILY SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 177-198
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article consists of two parts: theoretical considerations and reports from empirical research conducted in the environment of academic youth. At the beginning of the first part, selected positions dealing with the problem of understanding and defining unemployment are presented. There are economic, sociological and psychological distinctions, as well as the position of Catholic social teaching. The theoretical part also presents the positive and negative effects of unemployment, distinguishing between economic and social effects and focusing in particular on those that undoubtedly affect personal and family safety, as well as mental and physical health of people affected by unemployment. The first part ends with comments on the ways of counteracting unemployment, in which state institutions play a fundamental role. The second part presents fragments of demoscopic research, the purpose of which was to find out the opinion on the functioning of the labor market and the positive and negative effects of unemployment. The results were presented by citing the statements of the respondents which show the impact of unemployment on the personal and family safety of the unemployed.
 
REFERENCES (23)
1.
A. Bańka (red.), Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Poznań 1992.
 
2.
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 
3.
T. Borkowski, A.S. Marcinkowski (red.), Socjologia bezrobocia, Warszawa 1996.
 
4.
S. Czajka (red.), Zarys polityki społecznej, PWE, Warszawa 1986.
 
5.
E. Dolny, J. Meller, Z. Wiśniewski, Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa 1990.
 
6.
K. Głąbicka, Wybrane elementy rynku pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2001.
 
7.
M. Goszczyńska, Poczucie jakości życia u bezrobotnych, „Polityka społeczna” nr 1, 1996.
 
8.
D. Graniewska, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, IPiSS, Warszawa 2004.
 
9.
M. Kabaj, Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem (wybrane problemy), IPiSS, Warszawa 1990.
 
10.
M. Kacperska, Teoretyczne aspekty rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, UAM, Poznań 2008.
 
11.
Krajowy Urząd Pracy, Leksykon rynku pracy, Warszawa 1997.
 
12.
E. Kryńska, Socjalne skutki zmian w zatrudnieniu i dochodach z pracy w okresie przebudowy, IPiSS, Warszawa 1999.
 
13.
P. Kubiak, Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 
14.
A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, SGH, Warszawa 2002.
 
15.
E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 
16.
M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego – Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 
17.
M. Olędzki, Polityka zatrudnienia, PWE, Warszawa 1974.
 
18.
W. Piwowarski (red.), Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1993.
 
19.
B. Ponikowski, J. Zarzeczny, Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, UW, Wrocław 2002.
 
20.
M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2004.
 
21.
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 1994.
 
22.
B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006.
 
23.
M. Wojdyło-Preisner, Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, WN UMK, Toruń 2009.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top