PL EN
REVIEW PAPER
SAFETY OF DISTRIBUTED STRUCTURES IN CRISIS SITUATIONS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 413-428
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Many organizations operating in the modern world are dispersed. Distributed structures can function efficiently thanks to information technologies. The article highlights the problem of the security of dispersed structures, with particular emphasis on information security in crisis situations. First of all, the problem of ensuring and maintaining the expected level of information security is identified, mainly in terms of business continuity, with particular emphasis on maximizing the usefulness and value of individual units linked by appropriate relationships in crisis conditions. This means the need to dynamically adapt structures to tasks performed in an environment of strong time and resource constraints. An important role can be attributed to the concept of X-engineering, which can be a specific security management strategy for a spatially and information-dispersed organization, taking into account ICT2. This concept is based on the triad: process, proposal, participation. Therefore, the processes acquire the status of organizational objects and it is then possible to dynamically select their executors. Therefore, the decentralization of decision-making functions may take place in accordance with the competences of entities implementing joint processes in territorial dispersion. The flexibility of changing executive structures depending on the tasks and availability of resources can be ensured by the so-called H-H structures that take into account dispersion states, i.e. decentralization of decision-making functions in the absence of threats and centralization of decision-making functions in a crisis (threats) situation. IT tools of various classes ensure the effective implementation of work and decision-making processes.
 
REFERENCES (22)
1.
M. Brzozowski, Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010.
 
2.
W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 
3.
K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, BEL Studio, Warszawa 2007.
 
4.
Z. Gomółka, Cybernetyka w zarządzaniu, Placet, Warszawa 2000.
 
5.
A. Jaruga, Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 
6.
T. Kaczmarek, G. Ćwiek, Ryzyko kryzysu a ciągłość działania: Business ContinuityManagement, Difn, Warszawa 2009.
 
7.
S. Kasiewicz, Elastyczność przedsiębiorstwa w koncepcjach zarządzania procesowego,(w:) Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego doprocesowego, S. Kasiewicz i in., SGH, Warszawa 2009.
 
8.
S. Łobejko, Przedsiębiorstwo sieciowe: zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku,SGH, Warszawa 2010.
 
9.
A. Mrożek, Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji o strukturze heterarchicznej,http://bezpieczna.uek.krakow.p... (25.09.2013).
 
10.
K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym: wizualizacja i kompozycja,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 
11.
A. Piekarczyk, K. Zimniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010.
 
12.
P. Płoszajski, Organizacja przyszłości: przerażony kameleon, http://www.allternet.most.org....).
 
13.
K. Polańska, Ewolucja przedsiębiorstwa w środowisku wirtualnym, „Kwartalnik Nauko Przedsiębiorstwie”, 2013, nr 1(26).
 
14.
A. Sankowska, Organizacja wirtualna: koncepcja i jej wpływ na innowacyjność,Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
15.
W. Urban, Narzędzia służące zwiększaniu elastyczności, (w:) Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego do procesowego, S. Kasiewicz i in.,SGH, Warszawa 2009.
 
16.
J. Woźniak, P. Zaskórski, Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwemorganizacji procesowych, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2009, z. 4.
 
17.
P. Zaskórsk i in., Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, WAT, Warszawa 2013.
 
18.
P. Zaskórski, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, WAT, Warszawa 2012.
 
19.
P. Zaskórski, W. Gonciarski, Struktury i strategie zarządzania organizacją, (w:)Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania,P. Zaskórski (red.), WAT, Warszawa 2011.
 
20.
P. Zaskórski, J. Woźniak, Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeń-stwa organizacji gospodarczej, (w:) Wybrane koncepcje i metody zarządzania początkuXXI wieku, W. Gonciarski, P. Zaskórski (red.), WAT, Warszawa 2009.
 
21.
P. Zaskórski, J. Woźniak, G. Pieniążek, Procesowe modele zarządzania w aspekcieryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, (w:) Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, P. Zaskórski (red.), WAT, Warszawa2011.
 
22.
K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top