PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO STRUKTUR ROZPROSZONYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2013
 
 
SBN 2013;4(1): 413-428
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wiele organizacji funkcjonujących we współczesnym świecie ma charakter rozproszony. Struktury rozproszone mogą sprawnie funkcjonować dzięki technologiom informatycznym. W artykule eksponowany jest problem bezpieczeństwa struktur rozproszonych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacyjnego w sytuacjach kryzysowych. Identyfikowany jest przede wszystkim problem zapewniania i utrzymywania oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego, głównie w aspekcie ciągłości działania ze szczególnym uwzględnieniem maksymalizacji użyteczności oraz wartości poszczególnych jednostek powiązanych odpowiednimi relacjami w warunkach kryzysowych. Oznacza to potrzebę dynamicznego dostosowywania struktur do zadań realizowanych w środowisku silnych ograniczeń czasowych i zasobowych. Ważną rolę można tu przypisać koncepcji X-engineeringu, która może być swoistą strategią zarządzania bezpieczeństwem organizacji rozproszonej przestrzennie i informacyjnie z uwzględnieniem technologii ICT2. Koncepcja ta bazuje na triadzie: proces, propozycja, partycypacja. Procesy uzyskują więc status obiektów organizacyjnych i możliwy jest wówczas dynamiczny dobór ich realizatorów. Może nastąpić zatem decentralizacja funkcji decyzyjnych stosownie do kompetencji podmiotów realizujących w rozproszeniu terytorialnym wspólne procesy. Elastyczność zmiany struktur wykonawczych w zależności od zadań i dostępności zasobów może być zapewniona przez tzw. struktury typu H-H, które uwzględniają stany dyspersji, tj. decentralizacji funkcji decyzyjnych w warunkach braku zagrożeń oraz centralizacji funkcji decyzyjnych w sytuacji kryzysowej (zagrożeń). Narzędzia informatyczne różnych klas zapewniają skuteczną realizację procesów roboczych i decyzyjnych.
 
REFERENCJE (22)
1.
M. Brzozowski, Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010.
 
2.
W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 
3.
K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, BEL Studio, Warszawa 2007.
 
4.
Z. Gomółka, Cybernetyka w zarządzaniu, Placet, Warszawa 2000.
 
5.
A. Jaruga, Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 
6.
T. Kaczmarek, G. Ćwiek, Ryzyko kryzysu a ciągłość działania: Business ContinuityManagement, Difn, Warszawa 2009.
 
7.
S. Kasiewicz, Elastyczność przedsiębiorstwa w koncepcjach zarządzania procesowego,(w:) Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego doprocesowego, S. Kasiewicz i in., SGH, Warszawa 2009.
 
8.
S. Łobejko, Przedsiębiorstwo sieciowe: zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku,SGH, Warszawa 2010.
 
9.
A. Mrożek, Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji o strukturze heterarchicznej,http://bezpieczna.uek.krakow.p... (25.09.2013).
 
10.
K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym: wizualizacja i kompozycja,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 
11.
A. Piekarczyk, K. Zimniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010.
 
12.
P. Płoszajski, Organizacja przyszłości: przerażony kameleon, http://www.allternet.most.org....).
 
13.
K. Polańska, Ewolucja przedsiębiorstwa w środowisku wirtualnym, „Kwartalnik Nauko Przedsiębiorstwie”, 2013, nr 1(26).
 
14.
A. Sankowska, Organizacja wirtualna: koncepcja i jej wpływ na innowacyjność,Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
15.
W. Urban, Narzędzia służące zwiększaniu elastyczności, (w:) Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego do procesowego, S. Kasiewicz i in.,SGH, Warszawa 2009.
 
16.
J. Woźniak, P. Zaskórski, Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwemorganizacji procesowych, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2009, z. 4.
 
17.
P. Zaskórsk i in., Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, WAT, Warszawa 2013.
 
18.
P. Zaskórski, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, WAT, Warszawa 2012.
 
19.
P. Zaskórski, W. Gonciarski, Struktury i strategie zarządzania organizacją, (w:)Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania,P. Zaskórski (red.), WAT, Warszawa 2011.
 
20.
P. Zaskórski, J. Woźniak, Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeń-stwa organizacji gospodarczej, (w:) Wybrane koncepcje i metody zarządzania początkuXXI wieku, W. Gonciarski, P. Zaskórski (red.), WAT, Warszawa 2009.
 
21.
P. Zaskórski, J. Woźniak, G. Pieniążek, Procesowe modele zarządzania w aspekcieryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, (w:) Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, P. Zaskórski (red.), WAT, Warszawa2011.
 
22.
K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top