PL EN

Dla Autorów

 
1. Nie ma żadnych opłat za przesłanie lub opublikowanie artykułu w czasopiśmie Studia Bezpieczeństwa Narodowego.
2. Czasopismo Studia Bezpieczeństwa Narodowego przyjmuje prace napisane w języku polskim lub angielskim.
3. Artykuły muszą być opracowane zgodnie z wymaganiami edytorskimi oraz wytycznymi merytorycznymi.
4. Prace, które nie spełniają narzuconego w czasopiśmie układu artykułu, tj. wprowadzenie => ocena stanu wiedzy => metodyka badań => wyniki badań => dyskusja => wnioski - będą odrzucane bez wyjątku.
5. Prace należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego systemu naszego czasopisma dołączając wypełnione oraz podpisane dokumenty:6. Autor zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznych czasopisma.
7. Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji zgodnie z procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji.
8. Ostateczne zmiany podczas korekty naszych redaktorów polegają wyłącznie na drobnych poprawkach merytorycznych oraz językowych.
9. Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do swojej zawartości zgodnie z Polityką Open Access.
10. Proces recenzji następuje metodą podwójnie ślepej próby.
11. Redakcja zachowuje prawo do odrzucenia zgłoszenia bez recenzji, jeśli nie są spełnione następujące kryteria:
 • praca nie odpowiada profilowi czasopisma;
 • praca nie wnosi nowej wiedzy;
 • praca nie spełnia wymogów edycyjnych lub/i merytorycznych;
 • praca posiada rażące błędy językowe, zawiera istotne błędy lub niedociągnięcia;
 • wykorzystana została niedostateczna bibliografia.
 •  
  ISSN:2082-2677
  Journals System - logo
  Scroll to top