PL EN
Standardy etyczne czasopisma (COPE)
 
Redakcja czasopisma naukowego „Studia Bezpieczeństwa Narodowego/National Security Studies” zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji zalecanych przez COPE (Committee on Publication Ethics/Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat kryteriów prezentują diagramy COPE.

PUBLIKACJA I AUTORSTWO

Do redakcji czasopisma „Studia Bezpieczeństwa Narodowego/National Security Studies” przyjmowane są artykuły dotychczas niepublikowane oraz spełniające następujące kryteria:

- dostosowanie do wymogów sformułowanych w wymaganiach edytorskich oraz wytycznych merytorycznych,
- wykorzystanie wyników badań, które nie były uprzednio opisywane w żadnym innym artykule i nie były publikowane w innych czasopismach,
- podpisanie przez autorów następujących deklaracji:
 • oświadczenie autora poświadczające oryginalność tekstu oraz źródła finansowania;
 • oświadczenie autora – prawa majątkowe;
 • oświadczenie autora – wkład pracy autorów;
 • - rzetelne sporządzenie spisu literatury i stosowanie przyjętych przez czasopismo zasad cytowania,
  – w spisie literatury powinny znaleźć się jedynie te pozycje, które były cytowane w tekście; Redakcja nie akceptuje jakiejkolwiek formy plagiatu (w tym autoplagiatu, kopiowania całości lub fragmentów innych dzieł bez podania źródła, podpisania tylko swoim nazwiskiem pracy napisanej wspólnie z inną osobą/innymi osobami, przywłaszczenia autorstwa, opublikowania cudzej pracy z naniesionymi zmianami, np. redakcyjnymi, stylistycznymi).

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW

  Autorzy zgłaszający swoje prace do publikacji w czasopiśmie „Studia Bezpieczeństwa Narodowego/National Security Studies” są zobligowani do:

  - wykonania pracy zgodnie z najlepszą wiedzą oraz z zachowaniem należytej staranności,
  - udziału w procesie recenzji, tj. są zobowiązani do naniesienia wszelkich sugerowanych zmian i korekt oraz poprawiania wszystkich wykazanych błędów (przez recenzenta, ale również przez redakcję czasopisma). W przypadku, gdy autorzy nie zgadzają się z wybranymi uwagami bądź propozycjami recenzenta lub redaktora, powinni pisemnie uzasadnić swój sprzeciw,
  - zadeklarowania wkładu w powstanie artykułu i przebieg badań, jeśli praca ma charakter badawczy, poprzez wypełnienie deklaracji wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (zob. pkt. 1),
  - zobowiązania się, że wszystkie dane wykorzystane w artykule są realne i autentyczne,
  - wykazania w oddzielnej części pracy podziękowania instytucjom bądź osobom, które przyczyniły się do powstania pracy, ale nie mogą być wskazani jako współautorzy, jak również wyraźnej informacji, że praca powstała dzięki dofinansowaniu, np. w postaci grantów, subwencji, projektu, itp.

  RECENZJA NAUKOWA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTA

  Recenzenci współpracujący z czasopismem „Studia Bezpieczeństwa Narodowego/National Security Studies” są zobligowani do:

  - wykonania recenzji w ramach wyznaczonego terminu, z wykorzystaniem formularza recenzji przyjętego przez redakcję (dopuszczalne są również dodatkowe komentarze zawarte na oddzielnej kartce, jak również zaznaczanie błędów, uwag, itp. w tekście pracy); recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego wycofania,
  - formułowania obiektywnej, konstruktywnej, rzetelnej i sprawiedliwej recenzji,
  - respektowania wszelkich zasad poufności,
  - zadeklarowania wszelkich możliwych form występowania konfliktu interesów (za konflikt interesów zachodzący między recenzentem a autorem uznaje się: bezpośrednie relacje osobiste: pokrewieństwo, związki prawne, konflikt oraz relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji),
  - wykonywania recenzji jedynie tych artykułów, które są zgodne z ich zainteresowaniami badawczymi i dziedziną nauki, którą się zajmują,
  - zaproponowania autorom, by poszerzyli swoją wiedzę o opublikowane wcześniej prace dotyczące danego zagadnienia, jeżeli istnieje taka konieczność (np. brak odniesienia się w tekście do danej pracy/prac skutkuje tym, że może być uznany za nierzetelny, nieaktualny, itp.),
  - odrzucenia wszelkich osobistych uprzedzeń oraz stronniczości przy wykonywaniu recenzji, unikania emocjonalnych wypowiedzi w recenzji,
  - ujawniania wszelkich wykrytych przypadków plagiatu bądź innych nieprawidłowości w zakresie etyki.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKCJI

  Redakcja czasopisma „Studia Bezpieczeństwa Narodowego/National Security Studies" jest zobligowana do:

  - czuwania, by w procesie recenzji, jak również w procesie odrzucania lub akceptacji artykułów nie zachodził konflikt interesów,
  - posiadana pełnej odpowiedzialności i autorytetu przy odrzucaniu lub akceptacji artykułów, uzasadnionej i rozsądnej selekcji artykułów,
  - eliminowania i dokumentowania wszelkich przejawów łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, w tym ujawnionych przypadków nierzetelności naukowej – „ghostwriting” (pominięcie w autorstwie bądź w podziękowaniach osoby lub instytucji, która wniosła swój wkład bądź przyczyniła się do powstania pracy) oraz „guest autorship/ honorary autorship” (wykazanie jako współautora osoby, której udział w pracy jest znikomy bądź żaden); w związku z tym redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniających autorów,
  - poinformowania autorów o wszelkich zauważonych błędach z prośbą o ich korektę bądź usunięcie,
  - czuwania nad prawidłowym przebiegiem procedury recenzji (anonimowość recenzji, pośredniczenie pomiędzy recenzentem a autorami),
  - przyjęcia odmowy wykonania recenzji w uzasadnionych przez recenzenta przypadkach (np. gdy recenzent deklaruje, że praca nie pokrywa się z jego zainteresowaniami badawczymi i dziedziną nauki, którą się zajmuje),
  - poprawiania usterek redakcyjnych, stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, a także stosowania skrótów bez informowania autorów; w przypadku ujawnienia usterek merytorycznych, redakcja powinna skonsultować ich korektę z autorami,
  - przekazywania autorom na etapie składu graficznego pliku PDF z artykułem w celu dokonania korekty autorskiej i ostatecznej akceptacji treści artykułu,
  - odsyłania autorom do poprawy prac przygotowanych niezgodnie z regulaminem publikowania,
  - rozpatrywania wszelkich przypadków skarg autorów.

  ETYCZNE ASPEKTY PUBLIKACJI

  Redakcja czasopisma „Studia Bezpieczeństwa Narodowego/National Security Studies" oświadcza, że:

  - prowadzi monitoring stosowania przez wszystkie osoby zaangażowane w proces wydawniczy wszelkich zasad etycznych sformułowanych w niniejszej deklaracji,
  - stosuje następujące zasady odrzucania artykułów:
  • odrzucenie artykułu po wstępnej decyzji Redaktora Naczelnego lub Redaktora Tematycznego odnośnie niespełnienia wymogów naukowości, niezgodności tematyki z profilem czasopisma, rażących błędów językowych, ubogiego spisu literatury, wykrycia wszelkich przejawów nierzetelności opisanych w niniejszej deklaracji,
  • odrzucenie artykułu po negatywnej recenzji,
  • odrzucenie artykułu w przypadku niezłożenia przez autorów deklaracji autorskiej dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych, deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów oraz (w przypadku, gdy artykuł napisany został przez dwóch lub więcej autorów) deklaracji wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji,
  - dba o utrzymanie integralności dorobku naukowego, tj. w przypadku wykrycia, że opublikowany artykuł zawiera nieścisłości, dane wprowadzające w błąd lub dane zafałszowane, informacja o tym fakcie powinna być opublikowana w widocznym miejscu, artykuł powinien być wycofany, także z baz referencyjnych, aby uniemożliwić jego cytowanie,
  - jest gotowa, by opublikować wszelkie korekty, wyjaśnienia, odwołania i sprostowania w przypadku stwierdzenia takiej konieczności.
   
  ISSN:2082-2677