PL EN

Wytyczne Merytoryczne

 
Zachęcamy do zapoznania się z wzorcem poglądowym artykułu.

Abstrakt: musi być zwięzłym opisem pracy (200-250 słów), w którym koniecznie muszą być zawarte następujące elementy - cel pracy (zwięzły zarys tła pracy, określenie celów badania), problemy badawcze, hipotezy badawcze, metody badawcze (przedstawienie metodologii badania, wyjaśnienie metod ilościowych lub jakościowych i określenie instrumentów badawczych), wyniki (zwięzłe podsumowanie najważniejszych uzyskanych wyników) i wnioski (wyjaśnienie, dlaczego wyniki badań są znaczące i jakie kluczowe przesłanie niosą.
Słowa kluczowe: 5 słów opisujących treść pracy.

STRUKTURA PUBLIKACJI NAUKOWEJ

Wprowadzenie: krótkie wprowadzenie w problematykę w nawiązaniu do istniejącego stanu badań, precyzyjnie opisany cel publikacji i zaprezentowanie strategii badawczej z podaniem hipotezy badawczej i/lub pytania badawczego.
Weryfikacja literatury: zaprezentowanie najistotniejszych wyników badań w przedstawianym temacie, które uwzględniają artykuły opublikowane w uznanych czasopismach polskich oraz zagranicznych; część ta musi uwzględniać własną ocenę istniejącego dorobku naukowego.
Metodyka badań: szczegółowy opis procedury badawczej z wyjaśnieniem zastosowanych metod ilościowych i/lub jakościowych oraz określeniem instrumentów badawczych.
Wyniki: przedstawienie uzyskanych wyników, jeśli to możliwe w formie graficznej (wykresy) lub tabelarycznej.
Treść główna - dyskusja: pogłębiona dyskusja w odniesieniu do obecnego stanu badań, wskazanie ograniczeń badań (jeśli takie istnieją) oraz perspektyw rozwoju.
Wnioski: nawiązanie do celu artykułu określonego we wstępie, podkreślając znaczenie uzyskanych wyników oraz innowacyjności badań lub wkładu naukowego w dziedzinę; wskazanie ograniczeń badań (jeśli występują).
Bibliografia: powinna obejmować publikacje naukowe cytowane w artykule, jak również użyte strony internetowe oraz inne źródła; odniesienia powinny być aktualne i kompletne.

OPIS STYLU PRZYPISÓW HARWARDZKICH (TAYLOR & FRANCIS)

 • wszystkie główne słowa w tytułach czasopism i książek powinny być zapisane wielkimi literami;
 • zawsze należy podawać numer strony w przytaczanym tekście (Kowalski 2023, s. 10);
 • publikacje tego samego autora z tego samego roku rozróżnia się w kolejności publikacji za pomocą sufiksu alfabetycznego umieszczanego po roku publikacji (2017a, 2017b); ten sam sufiks służy do rozróżnienia odniesienia do danej publikacji w tekście;
 • lista bibliograficzna (pod nagłówkiem Bibliografia) zawiera szczegółowe informacje o wszystkich źródłach przytaczanych w tekście; każda wymieniona pozycja musi być przytoczona w artykule;
 • w przypadku tego samego autora, ale różnych lat publikacji należy podać listę pozycji autora chronologicznie zaczynając od najwcześniejszej daty;
 • w przypadku tego samego autora i tego samego roku publikacji należy użyć sufiksu alfabetycznego (2017a, 2017b).

 • ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE
  Autor, A. A. i Autor, B., Rok. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Tom (wydanie),strony.

  Evans, W.A., 1994. Approaches to intelligent information retrieval. Information Processing and Management, 1 (2), 147-168.
  KSIĄŻKA
  Autor, A., Rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca.

  Mercer, P.A. and Smith, G., 1993. Private viewdata in the UK. 2nd ed. London: Longman.
  ROZDZIAŁ
  Autor, A., Rok. Tytuł rozdziału. W: A. Redaktor i B. Redaktor, red. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca, strony.

  Bantz, C.R., 1995. Social dimensions of software development. In: J.A. Anderson, ed. Annual review of software management and development. Newbury Park, CA: 502-510.
  OPUBLIKOWANE KONFERENCJE, SEMINARIA I SPOTKANIA
  Autor, A. A., Autor, & Autor, C., Rok. Tytuł pracy. W: A. Redaktor, B. Redaktor & C. Redaktor (red.), Tytuł konferencji: informacja o konferencji. Miejsce konferencji, data konferencji, strony.

  Eidenberger, H., Breitenender, C. and Hitz, M., 2002. A Frameworks for Visual Information Retrieval. In S-K. Chang, Z. Chen and S-Y. Lee (eds), Recent advances in visual information systems: 5th International conference, VISUAL 2002 proceesings. Hsin Chu, Taiwan, 11-13 marca 2002r., 105-116.
  DOKUMENT INTERNETOWY
  Autor, A., Rok. Tytuł dokumentu [online]. Źródło. Dostępne pod adresem: URL [dostęp:].

  Holland, M., 2004. Guide to citing Internet sources [online]. Poole, Bournemouth niversity. Dostępne pod adresem:
  http://www.boumemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_intemet_sourc.html [dostęp: 4 listopada 2004].
  ARTYKUŁ W GAZECIE
  Author, A. (or Title of Newspaper), Year. Title of article. Title of Newspaper, day Month, page, column.

  Independent, 1992. Picking up the bills. Independent, 4 June, str. 28a.
  PRACA DYPLOMOWA
  Autor, A., 1995. Tytuł pracy. Typ pracy (stopień). Uniwersytet.

  Agutter, A.J., 1995. The linguistic significance of current British slang. Thesis (PhD). Edinburgh University.
  AKTY NORMATYWNE
  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (DzU z 2013 r., poz. 1393), rozdział 1, art. 2, pkt 2.

  Commonwealth of Australia, A., 2001. Corporations Act 2001 [online]. Dostępne pod adresem: http://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00328 [dostęp: 30 marca 2018].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top