PL EN

Standardy etyczne czasopisma (COPE)

 
Redakcja czasopisma naukowego „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji zalecanych przez COPE (Committee on Publication Ethics/Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat kryteriów prezentują diagramy COPE.

PUBLIKACJA I AUTORSTWO

Do redakcji czasopisma „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” przyjmowane są artykuły dotychczas niepublikowane oraz spełniające następujące kryteria:
 • dostosowanie do wymogów sformułowanych w wymaganiach edytorskich oraz wytycznych merytorycznych;
 • wykorzystanie wyników badań, które nie były uprzednio opisywane w żadnym innym artykule i nie były publikowane w innych czasopismach;
 • rzetelne sporządzenie spisu literatury i stosowanie przyjętych przez czasopismo zasad cytowania;
 • w spisie literatury powinny znaleźć się jedynie te pozycje, które były cytowane w tekście; Redakcja nie akceptuje jakiejkolwiek formy plagiatu (w tym autoplagiatu, kopiowania całości lub fragmentów innych dzieł bez podania źródła, podpisania tylko swoim nazwiskiem pracy napisanej wspólnie z inną osobą/innymi osobami, przywłaszczenia autorstwa, opublikowania cudzej pracy z naniesionymi zmianami, np. redakcyjnymi, stylistycznymi);
 • podpisanie przez autorów następujących deklaracji:

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW

  Autorzy zgłaszający swoje prace do publikacji w czasopiśmie „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” są zobligowani do:
 • wykonania pracy zgodnie z najlepszą wiedzą oraz z zachowaniem należytej staranności;
 • udziału w procesie recenzji, tj. są zobowiązani do naniesienia wszelkich sugerowanych zmian i korekt oraz poprawiania wszystkich wykazanych błędów (przez recenzenta, ale również przez redakcję czasopisma); w przypadku, gdy autorzy nie zgadzają się z wybranymi uwagami bądź propozycjami recenzenta lub redaktora, powinni pisemnie uzasadnić swój sprzeciw;
 • zadeklarowania wkładu w powstanie artykułu i przebieg badań, jeśli praca ma charakter badawczy, poprzez wypełnienie deklaracji wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji;
 • zobowiązania się, że wszystkie dane wykorzystane w artykule są realne i autentyczne;
 • wykazania w oddzielnej części pracy podziękowania instytucjom bądź osobom, które przyczyniły się do powstania pracy, ale nie mogą być wskazani jako współautorzy, jak również wyraźnej informacji, że praca powstała dzięki dofinansowaniu, np. w postaci grantów, subwencji, projektu, itp.


 • RECENZJA NAUKOWA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTA

  Recenzenci współpracujący z czasopismem „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” są zobligowani do:
 • wykonania recenzji w ramach wyznaczonego terminu, z wykorzystaniem formularza recenzji przyjętego przez redakcję; recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego wycofania;
 • formułowania obiektywnej, konstruktywnej, rzetelnej i sprawiedliwej recenzji;
 • respektowania wszelkich zasad poufności;
 • zadeklarowania wszelkich możliwych form występowania konfliktu interesów (za konflikt interesów zachodzący między recenzentem a autorem uznaje się bezpośrednie relacje osobiste, pokrewieństwo, związki prawne, konflikt oraz relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji);
 • wykonywania recenzji jedynie tych artykułów, które są zgodne z ich zainteresowaniami badawczymi i dziedziną nauki, którą się zajmują;
 • zaproponowania autorom, by poszerzyli swoją wiedzę o opublikowane wcześniej prace dotyczące danego zagadnienia, jeżeli istnieje taka konieczność (w przypadku, gdy brak odniesienia się w tekście do danej pracy/prac skutkuje tym, że może być uznany za nierzetelny, nieaktualny, itp.);
 • odrzucenia wszelkich osobistych uprzedzeń oraz stronniczości przy wykonywaniu recenzji, unikania emocjonalnych wypowiedzi w recenzji;
 • ujawniania wszelkich wykrytych przypadków plagiatu bądź innych nieprawidłowości w zakresie etyki.


 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKCJI

  Redakcja czasopisma „Studia Bezpieczeństwa Narodowego" jest zobligowana do:
 • czuwania, by w procesie recenzji, jak również w procesie odrzucania lub akceptacji artykułów nie zachodził konflikt interesów;
 • posiadana pełnej odpowiedzialności i autorytetu przy odrzucaniu lub akceptacji artykułów, uzasadnionej i rozsądnej selekcji artykułów;
 • eliminowania i dokumentowania wszelkich przejawów łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, w tym ujawnionych przypadków nierzetelności naukowej – „ghostwriting” (pominięcie w autorstwie bądź w podziękowaniach osoby lub instytucji, która wniosła swój wkład bądź przyczyniła się do powstania pracy) oraz „guest autorship/honorary autorship” (wykazanie jako współautora osoby, której udział w pracy jest znikomy bądź żaden); w związku z tym redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniających autorów;
 • poinformowania autorów o wszelkich zauważonych błędach z prośbą o ich korektę bądź usunięcie;
 • czuwania nad prawidłowym przebiegiem procedury recenzji (anonimowość recenzji, pośredniczenie pomiędzy recenzentem a autorami);
 • przyjęcia odmowy wykonania recenzji w uzasadnionych przez recenzenta przypadkach (np. gdy recenzent deklaruje, że praca nie pokrywa się z jego zainteresowaniami badawczymi i dziedziną nauki, którą się zajmuje);
 • poprawiania usterek redakcyjnych, stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, a także stosowania skrótów bez informowania autorów; w przypadku ujawnienia usterek merytorycznych, redakcja powinna skonsultować ich korektę z autorami;
 • przekazywania autorom na etapie składu graficznego pliku .PDF z artykułem w celu dokonania korekty autorskiej i ostatecznej akceptacji treści artykułu;
 • odsyłania autorom do poprawy prac przygotowanych niezgodnie z regulaminem publikowania;
 • rozpatrywania wszelkich przypadków skarg autorów.


 • ETYCZNE ASPEKTY PUBLIKACJI

  Redakcja czasopisma „Studia Bezpieczeństwa Narodowego" oświadcza, że:
 • prowadzi monitoring stosowania przez wszystkie osoby zaangażowane w proces wydawniczy wszelkich zasad etycznych sformułowanych w niniejszej deklaracji;
 • dba o utrzymanie integralności dorobku naukowego, tj. w przypadku wykrycia, że opublikowany artykuł zawiera nieścisłości, dane wprowadzające w błąd lub dane zafałszowane, informacja o tym fakcie powinna być opublikowana w widocznym miejscu, artykuł powinien być wycofany, także z baz referencyjnych, aby uniemożliwić jego cytowanie;
 • jest gotowa, by opublikować wszelkie korekty, wyjaśnienia, odwołania i sprostowania w przypadku stwierdzenia takiej konieczności;
 • stosuje następujące zasady odrzucania artykułów:
 • odrzucenie artykułu po wstępnej decyzji Redaktora Naczelnego lub Redaktora Tematycznego odnośnie niespełnienia wymogów naukowości, niezgodności tematyki z profilem czasopisma, rażących błędów językowych, ubogiego spisu literatury, wykrycia wszelkich przejawów nierzetelności opisanych w niniejszej deklaracji;
 • odrzucenie artykułu po negatywnej recenzji;
 • odrzucenie artykułu w przypadku niezłożenia przez autorów deklaracji autorskiej dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych, deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów oraz (w przypadku, gdy artykuł napisany został przez dwóch lub więcej autorów) deklaracji wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
 •  
  ISSN:2082-2677
  Journals System - logo
  Scroll to top