PL EN

Proces Recenzji

 
Złożony artykuł zostaje poddany ocenie formalnej i po wstępnej akceptacji zostaje przekazany do oceny merytorycznej (recenzji), która trwa do 4 tygodni. Przy wyborze recenzenta nie może wystąpić konflikt interesów. Za taki uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
 • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
 • relacje podległości zawodowej;
 • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Autor może podać nazwisko potencjalnego recenzenta, lecz Redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o jego wyborze. Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, możliwości jego poprawy lub odrzucenia. Korekta lub poprawa tekstu powinna być dokonana niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu jednego tygodnia. Następnie redakcja podejmuje decyzję o dalszym losie pracy. Decyzja Redakcji jest ostateczna. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
   
  ISSN:2082-2677
  Journals System - logo
  Scroll to top