PL EN

Standardy etyczne

 
Artykuły zgłaszane i publikowane w „Studiach Bezpieczeństwa Narodowego" są weryfikowane pod względem zgodności z zasadami etyki wydawniczej i rzetelności naukowej.

Podstawowym kryterium oceny artykułów jest ich wartość merytoryczna. Poglądy polityczne i wyznanie, a także pochodzenie, płeć czy rasa nie są uwzględnianie w trakcie oceny artykułu.

ORYGINALNOŚĆ ARTYKUŁÓW I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jednym z kryteriów oceny merytorycznej zgłaszanych artykułów jest oryginalność oraz wkład do nauki. Redakcja zastrzega sobie również prawo do oceny wkładu autora w przygotowanie artykułu, w tym przywłaszczania wyników cudzych badań, plagiatu, autoplagiatu lub niezgodnej z prawdą atrybucji autorstwa, a także nierzetelnej notacji bibliograficznej.

Do publikacji w czasopiśmie można zatem składać wyłącznie własne, oryginalne teksty.

Każdy autor powinien wystrzegać się pominięć i zaniechań, które mogłyby ukrywać wykorzystywanie elementów cudzego utworu bądź wyników cudzych badań albo wprowadzać w błąd co do zakresu własnej twórczej pracy. Za współautora uznaje się każdego, kto miał twórczy wkład w powstanie artykułu, zwłaszcza dotyczący jego treści, struktury oraz prezentowanych wyników badań.

Autorzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia określającego wkład pracy.

RZETELNOŚĆ NAUKOWA

Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Wyniki badań i ich interpretacje powinny być prezentowane w rzetelny, konkretny oraz operatywny sposób tak, aby możliwa była ich weryfikacja.

Każdy z autorów powinien ujawnić potencjalne konflikty interesów. Na autorze spoczywa obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego wkładu merytorycznego oraz finansowego w przygotowanie artykułu.

Redakcja przeciwdziała takim zjawiskom jak Ghostwriting i Guest Authorship oraz utożsamia je z przejawem nierzetelności naukowej. W przypadku wykrycia takich praktyk, Redakcja zobowiązuje się do powiadomienia odpowiednich podmiotów o działaniu autora. W związku z tym redakcja zastrzega sobie prawo do podania informacji o źródłach finansowania publikacji, a także wkładzie instytucji naukowo - badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

W przypadku ujawnienia zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części, Redakcja zwróci się do autora z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE (Committee on Publication Ethics).

POUFNOŚĆ

Redakcja nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do wydania publikacji. Do osób upoważnionych należą: sami autorzy, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz osoby biorące udział w procesie wydawniczym.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top