PL EN
REVIEW PAPER
SECURITY OF EUROPEAN VALUES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 87-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For any culture, its values are the most important. They determine the traditions and character of a given society that occur in it. Specifically expressed principles and norms translate into the entirety of individual and institutional subjectivity of groups, states or even regions. Culture enforces the implementation of the adopted activities and creativity, expressing a generally accepted axiology. It is in this sense that one can speak of the identity of Europe. Without adopting a uniform expression of a given culture, it is difficult to talk about the principles of institutional activities or the guarantee of an adequate quality of life. The author analyzes these issues, concluding that ensuring the security of European values is a priority in maintaining this identity, and thus maintaining the quality of its measurable elements.
 
REFERENCES (15)
1.
L. Dyczewski, Kultura w całościowym planie rozwoju, Instytut Wydawniczy PAX,Warszawa 2011.
 
2.
L.E. Harrison, S.R. Huntington, Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zyski i S-ka,Poznań 2003.
 
3.
D. Jurkiewicz-Eckert, Od wspólnego dziedzictwa kulturowego do wspólnego obszarukulturowego. O nowych kierunkach debaty wokół przyszłości kultury w Unii Europejskiej,Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 
4.
K. Krzysztofek, Oblicze cywilizacyjno-kulturowe Unii Europejskiej po rozszerzeniu.Implikacje dla Polski, „Studia Europejskie”, numer 1(29) 2004, Centrum EuropejskieUniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 
5.
J. Mariański, Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1993.
 
6.
L. Marszałek, A. Solak, O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli KardynałaStefana Wyszyńskiego, seria: LABOR, Katedra Pedagogiki Społecznej i PedagogikiPracy, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,Warszawa 2010.
 
7.
M. Michalik, Wychowanie społeczne a kształtowanie stosunku do przyrody, (w:)Z. Misztal (red. nauk.), Ekologia i wychowanie, środowisko, zdrowie, wychowanie, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1989.
 
8.
Z. Misztal, Ekologia i wychowanie, środowisko, zdrowie, wychowanie, WydawnictwoMinisterstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1989.
 
9.
J. Polakowska-Kujawa, Współczesna Europa w procesie zmian: wybrane problemy,Difn, Warszawa 2006.
 
10.
J. Puzynina, Język wartości, PWN, Warszawa 1992.
 
11.
A. Rodziński, Na orbitach wartości, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989.
 
12.
H. Skorowski, Osoba ludzka podstawą chrześcijańskiej Europy w nauczaniu kard. StefanaWyszyńskiego, prymasa Polski, (w:) L. Marszałek, A. Solak (red. nauk.), O społeczeństwie,wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Seria: LABOR, KatedraPedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy, Wydział Nauk Pedagogicznych UniwersytetuKardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.
 
13.
B. Suchodolski, I. Wojnar, Kierunki i treści ogólnego kształcenia człowieka, PaństwoweWydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1990.
 
14.
A. Tyszka, Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna – studia i szkice, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1999.
 
15.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Biuro Informacji ONZ przy współpracy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ, Warszawa 1989.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top