PL EN
REVIEW PAPER
DANGERS TO STATE SECURITY: DECEPTION1 R AN EXEMPLIFICATION BASED ON CONTEMPORARY OPEN SOURCES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-12-15
 
 
SBN 2015;8(2): 101-123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The state security guarantee is a task of many coordinated agencies, people and structures with their informational and technological tools aimed at, among the others, protection against common and uncommon dangers. Such an activity sooner or later comes across the deception and inzltration of a foreign intelligence. xe authors of the article present an exemplizcation of some of the dangers, those known and those possible, analyzing the predictability of actions that may be taken by the foreign agents working against a given country. xis is done based on the open sources information, both historical and contemporary, elucidating the intelligence’s deceptive activity and possible dangers against the state security, manifesting in Poland but also visible in other countries
 
REFERENCES (22)
1.
Afera szpiegowska. Oficer pracował w dep. wychowania i promocji obronności MON, strona internetowa RMF 24, http://www.rmf24.pl/fakty/pols...- pracowal-w-dep-wychowania-i-promocj,nId,1537502.
 
2.
Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (The White Pages of National Security of the Republic of Poland), Warszawa 2013.
 
3.
Ciupiński A., Malak K. (red.), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004.
 
4.
von Clausewitz C., Traktat o wojnie, Gliwice 2013.
 
5.
Dmowski R., Kościół, naród i państwo, Krzeszowice 2002.
 
6.
Doktryna Operacje specjalne DD/3.5, Dowództwo Wojsk Specjalnych, DWSpec. 1/2011, Kraków 2011.
 
7.
Dywersja nieprzyjacielska na terenie państwa polskiego, Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział II Sztabu Głównego/ Generalnego Wojska Polskiego, sygn. I.303.4.2503, Warszawa 1922.
 
8.
Działania nieregularne. Podręcznik, MON, Inspektorat Szkolenia, Szkol 327/69, Warszawa 1969.
 
9.
Gmyz C., Polska – raj dla rosyjskich szpiegów, „Tygodnik Do Rzeczy”, 2014, nr 48 (096).
 
10.
Grzegorowski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2013.
 
11.
Kowalski A., Rosyjski sztylet − działalność wywiadu nielegalnego, Łomianki 2013.
 
12.
Kraj K., Mała wojna. Radziecka szkoła dywersji i walki partyzanckiej, „MMS KOMANDOS” 2009 nr 11 (197).
 
13.
Kups A., Działania przecidywersyjne, „MMS KOMANDOS” 2001, nr 12 (110).
 
14.
NATO Glossary Of Terms And Definitions (English And French) – AAP-6 (2008).
 
15.
Nolan C., Greenwood Encyclopedia of International Relations, Westport 2002.
 
16.
Pawlikiewicz L., Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954-1991, Kraków 2013.
 
17.
Pepłoński A., Szymanowicz A. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 2010.
 
18.
Piejko M., Kania D., Odbudujemy Wojsko Polskie, „Gazeta Polska”, nr 38 z 17.09.2014.
 
19.
Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 Ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Monitor Polski” 2007, nr 11, poz. 110.
 
20.
Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 r., Warszawa 2014.
 
21.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
 
22.
Wójcik J., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top