PL EN
REVIEW PAPER
INFORMATION SECURITY ISSUE IN PUBLIC INSTITUTIONS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-12-15
 
 
SBN 2015;8(2): 125-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Intention of the article is a presentation of the information assurance issue in public entities. The following article is an analysis of the legislation, documents and literature regarding to information assurance as a sensitive domain of current national security assurance. xe main focus of the article has been on systemic approach to information security issue in public entities.
 
REFERENCES (21)
1.
Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.
 
2.
Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa 2007.
 
3.
Coleman C.G., Aggression in Cyberspace, [w:] S. Jasper (ed.), Conflict and Cooperation in the Global Commons. A Comprehensive Approach for International Security, Georgetown University Press 2012.
 
4.
Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt, BBN, Warszawa, 24 lipca 2015 r.
 
5.
Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa, 22 stycznia 2015 r.
 
6.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.
 
7.
 
8.
ISO/IEC 27000:2014 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary, ISO/IEC, Geneva 2014.
 
9.
Kołodziński E., Wspomaganie decyzji w bezpieczeństwie, WAT, Warszawa 2014.
 
10.
Konieczny J., Inżynieria systemów działania, WNT, Warszawa 1983.
 
11.
Kostrzewa-Zorbas G., NATO in the new strategic environment: cyber attack now covered by article 5 of the North Atlantic Treaty, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Zeszyt 6, WAT, Warszawa 2014.
 
12.
Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa 2008.
 
13.
Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2012.
 
14.
Miller H., The multiple dimension of information quality, [w:] „Information Systems Management”, cz. 13, nr 2, Auerbach Publications, 1996.
 
15.
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 1. Standardy służące zapewnianiu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje, RCB, Warszawa 2015.
 
16.
Nowacki G., Znaczenie informacji w obszarze bezpieczeństwa narodowego, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Zeszyt Nr 36, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013.
 
17.
PN-ISO/IEC 17799: 2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji, PKN, Warszawa 2007.
 
18.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 526.
 
19.
Stefanowicz B., Informacja, SGH, Warszawa 2010.
 
20.
Szwarc K., Zaskórski P., Ciągłość działania systemów zapewniania bezpieczeństwa, [w:] B. Jagusiak (red. nauk.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT, Warszawa 2015.
 
21.
Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top