PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ORGANIZACJI TYPU PODMIOT PUBLICZNY
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-12-2015
 
 
SBN 2015;8(2): 125-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest charakterystyka problemu zapewniania bezpieczeństwa informacyjnego w podmiotach publicznych. Na podstawie analizy aktów prawnych, dokumentów oraz literatury dokonano charakterystyki bezpieczeństwa informacyjnego jako płaszczyzny zapewniania bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono istotę systemowego podejścia do zapewniania bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.
 
2.
Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa 2007.
 
3.
Coleman C.G., Aggression in Cyberspace, [w:] S. Jasper (ed.), Conflict and Cooperation in the Global Commons. A Comprehensive Approach for International Security, Georgetown University Press 2012.
 
4.
Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt, BBN, Warszawa, 24 lipca 2015 r.
 
5.
Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa, 22 stycznia 2015 r.
 
6.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.
 
7.
 
8.
ISO/IEC 27000:2014 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary, ISO/IEC, Geneva 2014.
 
9.
Kołodziński E., Wspomaganie decyzji w bezpieczeństwie, WAT, Warszawa 2014.
 
10.
Konieczny J., Inżynieria systemów działania, WNT, Warszawa 1983.
 
11.
Kostrzewa-Zorbas G., NATO in the new strategic environment: cyber attack now covered by article 5 of the North Atlantic Treaty, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Zeszyt 6, WAT, Warszawa 2014.
 
12.
Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa 2008.
 
13.
Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2012.
 
14.
Miller H., The multiple dimension of information quality, [w:] „Information Systems Management”, cz. 13, nr 2, Auerbach Publications, 1996.
 
15.
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 1. Standardy służące zapewnianiu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje, RCB, Warszawa 2015.
 
16.
Nowacki G., Znaczenie informacji w obszarze bezpieczeństwa narodowego, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Zeszyt Nr 36, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013.
 
17.
PN-ISO/IEC 17799: 2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji, PKN, Warszawa 2007.
 
18.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 526.
 
19.
Stefanowicz B., Informacja, SGH, Warszawa 2010.
 
20.
Szwarc K., Zaskórski P., Ciągłość działania systemów zapewniania bezpieczeństwa, [w:] B. Jagusiak (red. nauk.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT, Warszawa 2015.
 
21.
Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top