PL EN
REVIEW PAPER
THE ROLE OF DEFENCE SECTOR ENTERPISES IN THE PREPARATION OF NATIONAL DEFENCE
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 
 
Publication date: 2015-12-15
 
 
SBN 2015;8(2): 143-160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this article is to present general assumptions regarding the role of the defense sector enterprises in forming the economic zone of security. What is more, it describes range and nature of the defense industry from the point of view of an entrepreneur. Furthermore, it outlines the main elements of the topic with the emphasis on defense strategy, legal environment, the role and tasks dedicated for security and defense performed by entrepreneurs. xe main part of article focuses on manufacturing processes, especially the repairs of military equipment and its implementation during peacetime and war. xe whole article was complemented by emphasizing the role of the entrepreneur in the military logistics system. xe presented material serves as an introduction to the subject. xe outline of raised issues, may form the basis for further research in this area, which are signizcant in the area of maintaining the good condition of defense equipment in terms of quality and environmental sustainability
 
REFERENCES (26)
1.
Decyzja Nr 493/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji (Dz.Urz. MON z 2014 r., poz. 394).
 
2.
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – DD/4, MON-SGWP, Warszawa 2004.
 
3.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, [w:] „Bezpieczeństwo Narodowe” II-2011/18.
 
5.
Nowak E., Logistyka wojskowa – zarys teorii, AON, Warszawa 2000.
 
6.
Panc.-Sam. 488/83 Wojskowy remont konserwacyjny pojazdów gąsienicowych i kołowych.
 
7.
Panc.-Sam. 521/86 Przepisy o przekazaniu i odbiorze sprzętu czołgowo-samochodowego do remontu zakładowego i jego odbiorze po remoncie.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001, nr 152, poz. 1730).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1468).
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 151).
 
11.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 150 z późn. zm.).
 
12.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004 r. nr 152, poz. 1599 z późn. zm.).
 
13.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 143).
 
14.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2136 z późn. zm.).
 
15.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. z 2003 r. nr 116, poz. 1090).
 
16.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2009 r. nr 210, poz. 1612).
 
17.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).
 
18.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. z 2015, poz. 951 j.t.).
 
19.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 r.
 
20.
Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do Strategii bezpieczeństwa narodowego, MON, Warszawa 2009 r.
 
21.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1017 oraz z 2013 r. poz. 1650).
 
22.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z 2001 r., nr 122, poz. 1320 z późn. zm.).
 
23.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228).
 
24.
Uzbr 2576/89 System obsługowo-naprawczy sprzętu uzbrojenia i elektroniki.
 
25.
WZU S.A., instrukcja I-07-02.1.0 Instrukcja opracowywania i wdrażania dokumentacji technologicznej naprawy.
 
26.
WZU S.A., Księga zarządzania, wyd. 5, luty 2015 r.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top