PL EN
REVIEW PAPER
AREAS OF EDUCATION FOR SAFETY
 
More details
Hide details
1
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Nauk Humanistycznych, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Krzysztof Włodzimierz KLIMEK   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Nauk Humanistycznych, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2021;22(4): 11-27
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Education for safety - as a subject of education at school, at various levels of education - is considered in the context of the implementation of the educational process and the upbringing process among students. Therefore, it covers not only the acquisition of knowledge and skills in the area of counteracting various threats, but also shaping the personality, attitudes and behavior of students in difficult situations. Thus, educational impact, apart from educating, is permanently inscribed in the process of education for safety, which is why we are talking about education for (for) safety. The subject and subject of education for (and for) security is a human being exposed to contemporary threats in social life, especially military, ecological, economic, social threats or threats in cyberspace. In the context of education in the field of security, we should consider the problems of educating a young person in many spheres of his life. Hence, it is worth referring these spheres of life to education for safety. Taking as the starting point in this respect the core curriculum of pre-school education and general education at school and the content of education in the subject „Education for security”, particular attention in these considerations will be focused on moral education, health and physical education, mental education as well as civic and patriotic education. The arguments will be complemented with information about education (as a basic pedagogical category and a process that covers the whole human life) and education to safety. The problems of people’s safety (in our case, children and adolescents) are nowadays the subject of many different educational activities - educating and educating. In addition to knowledge and skills in the field of security (and counteracting threats), students should also develop attitudes and behaviors relating to various everyday situations. Thus, we enter some spheres of their lives, treated in education (for security) as its area.
 
REFERENCES (26)
1.
Bera, R., 2017. Pedagogika bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Annales Uniwesitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J, vol XXX (4), s. 11-18.
 
2.
Brezinka, W., (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Podręcznik akademicki. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
3.
Dewey, J., 2005. Moje pedagogiczne credo. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 
4.
Drabik, K., 2015. Rola edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego. W: A. Pieczywok, K. Loranty, red. Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, s. 45-62.
 
5.
Górniewicz, J., 2007. Teoria wychowania (wybrane problemy). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
6.
Jakubowska, E., 2019. Wychowanie obywatelskie w procesie edukacji wczesnoszkolnej (rozprawa doktorska). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
7.
Jarmoszko, S., red., 2002. Podstawy pedagogiki w kształceniu oficerów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
8.
Kerschensteiner, G., 1936. Dusza wychowawcy i zagadnienie kształcenia nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
 
9.
Kruszko, K., 2010. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
10.
Kwiasowski, Z., 2015. Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w wychowaniu obywatelskim. W: A. Skrabacz, L. Kanarski, red. Edukacja dla bezpieczeństwa: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo AON, s. 81-95.
 
11.
Lesiński, L.S., 2019. Bezpieczny uczeń. Program nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. III etap edukacyjny – zakres podstawowy, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
12.
Łobocki, M., 1999. ABC wychowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
13.
Łobocki, M., 2003. Minimum wiedzy o współczesnej teorii wychowania. Chowanna 2003, nr 1, s. 81-98.
 
14.
Łobocki, M., 2010. Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
15.
Okoń, W., 2001. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
16.
Pieczywok, A., 2014. Edukacja dla bezpieczeństwa i jej możliwości oddziaływania na człowieka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, nr 55, s. 61-86.
 
17.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa Edukacja dla bezpieczeństwa, 2017. Warszawa.
 
18.
Pomykało, W., red., 1997. Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
 
20.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467).
 
21.
Schoenebeck, H., 1994. Antypedagogika – być i wspierać zamiast wychowywać. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski i S-ka.
 
22.
Sępowicz-Busko, K., Skwarek, B., 2017. Wychowanie dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym. Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, nr 23 (2), s. 58-72.
 
23.
Tchorzewski, A., 2018. Wstęp do teorii wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatium.
 
24.
Tłuczek-Tadla, E., 2012. Edukacja obywatelska w stowarzyszeniu młodzieżowym. Studium teoretyczno-empiryczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
25.
Wawrzyniak, J., 2009. Teoretyczne podstawy wychowania (materiały dla studentów AHE w Łodzi). Łódź: Wydawnictwo AHE.
 
26.
Zarzecki, L., 2012. Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra: Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top