PL EN
REVIEW PAPER
CONTROL OF THE NATIONAL SECURITY STRATEGY
 
More details
Hide details
1
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 371-401
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Strategies often take the form of documents that are a collection of wishful thinking. This does not mean that they are not appropriate. However, having a good strategy is not a sufficient condition for the success of the implementing body, i.e. for achieving its strategic goals. What is needed is the ability to actually implement it and the ability to check whether the assumed goals have been actually achieved. In order to assess the implementation of the strategy, there is a need to develop measures against which it will be carried out. These indicators can be developed using the Balanced Scorecard (bsc) method. This method belongs to the methods of strategic management and is currently one of the most commonly used in the process of strategy implementation. The article is an attempt to show the possibility of applying the national security strategy with the help of an example.
 
REFERENCES (72)
1.
G. Almand, D. Verby, Te Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in FiveNations, Boston 1965.
 
2.
B. Balcerowicz, Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego. Charakterystycznepodejścia, (w:) Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, J. Paw-łowski (red.), RWO, Warszawa 2011.
 
3.
Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006.
 
4.
Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb dostępu, http://pl.wikipedia.org/wiki/B..., data dostępu, 23.02.2011 r.
 
5.
A.D. Chandler, Strategy and Structure in History of the American Enterprise, Cambridge(Mass.) 1992.
 
6.
Creating a Government Tat Works Better and Costs Less: Report of Te National Performance Review, U.S. Government Printing Ofce, Washington, D.C., 1993.
 
7.
J. Czaja, Teoretyczne i praktyczne podstawy budowy kultury strategicznej w Polsce, (w:)Strategia bezpieczeństwa narodowego. Część II – praca naukowo-badawcza, J. Gryz(red.), AON, Warszawa 2011.
 
8.
J. Czuchnowski, Balanced Scorecard, Gdańsk 2002 r., tryb dostępu, http://www.zie.pg.gda.pl/zzti/..., data dostępu,23.02.2011 r.
 
9.
Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication 1-02, Department ofDefense, Washington D.C. 2001.
 
10.
D.A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 
11.
J. Działdowiec, Wybrane metody badania i oceny jakości usług, „Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Kraków 2006.
 
12.
Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE,Warszawa 2003.
 
13.
S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994.
 
14.
P. Dżurak, E.R. Stanoch, Czy mamy do czynienia z „rewolucją” systemu pomiarui oceny działań przedsiębiorstwa? „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 1/2001.
 
15.
J.W. Gould, W.L. Kolb, A dictionary of Te Social Science, London 1964.
 
16.
T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difn, Warszawa 2001.
 
17.
C.S. Gray, Nuclear Strategy and Strategic Culture, Hamilton Press, 1986.
 
18.
P. Hadrian, Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe nr 720”,Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 
19.
J. Hauser (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP UEK, Kraków2007.
 
20.
A. Jaruga, Zrównoważona Karta Dokonań w systemie zarządzania strategicznego,„Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, 1/2000.
 
21.
T. Jemioło, Bezpieczeństwo narodowe Polski, (w:) Kierowanie bezpieczeństwem narodowym, B. Zdrodowski, B. Wiśniewski (red.), RWO, Warszawa 2008.
 
22.
R.S. Kaplan, D.R. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię nadziałanie, PWN, Warszawa 2007.
 
23.
R.S. Kaplan, D.R. Norton, Strategiczna karta wyników. Praktyka, Centrum InformacjiMenedżera CIM, Warszawa 2001.
 
24.
R.S. Kaplan, D.R. Norton, Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001.
 
25.
R.S. Kaplan, D.R. Norton, Te Balanced Scorecard – Measures Tat Driver Performance,HBR, I-II 2005.
 
26.
R.S. Kaplan, D.R. Norton, Using the Balanced Scorecard as a Strategic ManagementSystem, HBR, I-II 1996.
 
27.
B. Karlöf, Strategia biznesu. Koncepcje i modele – Przewodnik, Biblioteka Menedżerai Bankowca, Warszawa 1992.
 
28.
W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacjami, SGH, Warszawa 1998.
 
29.
Komu Karta? Komu?! tryb dostępu, http://dyrektor.nf.pl/Artykul/... data dostępu22.02.2011 r.
 
30.
S. Koziej, Nowa koncepcja strategiczna NATO a Strategiczny Przegląd BezpieczeństwaNarodowego, tryb dostępu, http://www.bbn.gov.pl/portal/p..., data dostępu 22.02.2011 r.
 
31.
S. Koziej, J. Pawłowski, K. Sikorski, Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego: Rola, Struktura, Procedury, Raport Instytutu Bezpieczeństwa Krajowego WSZP,Warszawa 2009, tryb dostępu, http://www.koziej.pl/fles/SPBN..., datadostępu, 20.02.2011 r.
 
32.
K.M. Księżpolski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwamiędzynarodowego, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2009.
 
33.
R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 
34.
J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 1978.
 
35.
R. Kuźniar, Po pierwsze bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” z 9.01.1996 r.
 
36.
R. Kuźniar, Polityka i siła. Wstęp do stosunków strategicznych, Scholar, Warszawa2005.
 
37.
R. Kuźniar, K. Szczepanik, Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Warszawa 2002.
 
38.
M. Lisiński, Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 2004.
 
39.
K. Łastawski, Racja stanu Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2000.
 
40.
M. Marchesnay, Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Politext, Warszawa 1994.
 
41.
G. Modelski, A Teory of Foreign Policy, Praeger, London 1962.
 
42.
H.J. Morgentau, (w:) A. Bodnar, Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa1985.
 
43.
A. Nowakowska-Krystman, Strategiczna karta wyników jako narzędzie strategii bezpieczeństwa narodowego, (w:) Strategia bezpieczeństwa narodowego. Część II – pracanaukowo-badawcza, J. Gryz (red.), AON, Warszawa 2011.
 
44.
K. Obłój, Strategia sukcesu frmy, PWE, Warszawa 2000.
 
45.
Z.J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, UMCS, Lublin 1986.
 
46.
Porządkowanie dokumentów strategicznych, tryb dostępu, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_r..., data dostępu 3.03.2011 r.
 
47.
J. Prońko, Bezpieczeństwo narodowe a rozwój państwa, (w:) Kierowanie bezpieczeństwemnarodowym, B. Zdrodowski, B. Wiśniewski (red.), RWO, Warszawa 2008.
 
48.
M. Rajzer, Strategie dywersyfkacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001.
 
49.
A.D. Rotfeld, Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, Wyd. PISM, Warszawa1990.
 
50.
L.W. Rue, P.G. Holland, Strategic Management: Concepts and Experiences, Free Press,New York 1986.
 
51.
C. Rutkowski, Bezpieczeństwo i obronność. Strategie. Koncepcje. Doktryny, Warszawa1995.
 
52.
M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN,Warszawa 2003.
 
53.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej,Warszawa 2002.
 
54.
Słowik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 1996.
 
55.
A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, WN PWN, Kraków 2002.
 
56.
W. Stankiewicz, Bezpieczeństwo narodowe a walki niezbrojne, Warszawa 1991.
 
57.
Strategiczna karta wyników, tryb dostępu, http://mfles.pl/pl/index.php/S..., data dostępu 20.02.2011 r.
 
58.
Strategiczna Karta Wyników, tryb dostępu, http://www.bmconsult.pl/karta-..., data dostępu 20.02.2011 r.
 
59.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 
60.
J. Stańczyk, Bezpieczeństwo i pokój – wzajemne relacje, (w:) Edukacja do bezpieczeń-stwa i pokoju w jednoczącej się Europie. Teoria i jej zastosowanie, R. Rosa (red.), Siedlce1999.
 
61.
J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 
62.
M. Sułek, Wykorzystanie syntetycznych miar potęgi w projektowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego, (w:) Strategia bezpieczeństwa narodowego. Część II – pracanaukowo-badawcza, J. Gryz (red.), AON, Warszawa 2011.
 
63.
S. Tilles, How to Evaluate Corporate – Strategy, „Harvard Business Review” 1963, July--August.
 
64.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o fnansach publicznych, DzU Nr 157, poz. 1240.
 
65.
M. Wągrowska, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP: strategia z wieloma niewiadomymi, 8.12.2010 r., tryb dostępu, http://www.geopolityka.org/pl/..., datadostępu 20.02.2011 r.
 
66.
E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 
67.
Wdrażanie Strategicznej Karty Wyników, tryb dostępu, http://karstans.pl/wdrazaniest..., data dostępu 20.02.2011 r.
 
68.
J. Zając, Bezpieczeństwo – aspekty terminologiczne, (w:) Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, J. Pawłowski (red.), RWO, Warszawa 2011.
 
69.
R. Zięba, Bezpieczeństwo jako cel polityki państwa: aspekty teoretyczne, (w:) Współczesnywymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, J. Pawłowski (red.), RWO, Warszawa2011.
 
70.
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo NaukoweScholar, Warszawa 1999.
 
71.
B. Ziębicki, Próba modelowego ujęcia pomiaru efektywności organizacji usług instytucjiużyteczności publicznej, „Zeszyty Naukowe nr 713”, AE w Krakowie 2006.
 
72.
K. Żukrowska, M. Gracik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, SGH, Warszawa2006.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top