PL EN
REVIEW PAPER
THE CRISIS OF THE EUROPEAN INTERNAL SECURITY MODEL. WHAT WILL HAPPEN TO THE COHESION OF THIS SECURITY?
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-12-15
 
 
SBN 2015;8(2): 13-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A redefinition of security awaits Europe. It will be accompanied by an atmosphere of return to Cold War spirits, expressed by the reclamation of status quo of state territoriality through referenda/ plebiscites (e.g. the emancipation processes in Spain and Scotland) and tightening the realpolitik in the Middle East and Ukraine. xe state of tension will be further maintained by the boomerang results of: Asian economic expansion, increasing doubts over the evectiveness of liberal democracy, powerlessness against the wave of refugees and economic emigrants, as well as the radicalization of nationalist behavior and portents of the decomposition of the European Union itself. If the Community intends to remain an inwuential actor on the global and regional political scene, it needs to improve the evectiveness of strategic projection and abandon its self-admiration and institutional egoism which is expressed through permanent verbal declarations of self-repair. In practice, the bloated bureaucratic machinery should be reduced. Europeans are waiting for less EU declarations and more e|cient management of the crisis of cohesion and solidarity as well as conducting an audit of all the agendas of EU activity. xe shape and quality of European internal security will be determined by the overall capability of the European Union to anticipate the possible directions of the development of the situation – according to national needs dezned on the basis of recognized and diagnosed threats.
 
REFERENCES (22)
1.
Balibar É., Trwoga mas. Polityka i filozofia przed Marksem i po Marksie, przeł. A. Staroń, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2007.
 
2.
Balibar É., Europe: Vanishing Mediator, „Constalations” 2003, nr 3.
 
3.
Braibent G., La Charte des droits fundamentaux de l’Union Européenne, Seuil, Paris 2001.
 
4.
Brun J., Sokrates, Warszawa 1999.
 
5.
Europejski Bank Centralny, EUROSTAT, październik 2011.
 
6.
Europejski Bank Centralny, EUROSTAT, październik 2013.
 
7.
Hindess B., Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, PWN, Warszawa 1999.
 
8.
Kukliński A., Unia Europejska jako przełomowe wyzwania dla Polski XXI wieku, Warszawa 2000.
 
9.
Lessing L., Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity, Penguin Pres, New York 2004.
 
10.
Manifest humanistyczny 2000. Apel o nowy, globalny humanizm, Warszawa 2000.
 
11.
Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 
12.
Moïsi D., Geopolityka emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
13.
Molęda-Zdziech M., Ku skuteczniejszym regulacjom lobbingu na forum Unii Europejskiej, [w:] Deficyt w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów (red. U. Kurczewska), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 
14.
Pool I. de Sola, Technologies of Freedom: On Telecommunication in a Global Age, Harvard University Press 1990.
 
15.
Ruthven M., Islam, Warszawa 1998.
 
16.
Siedlecka E., Nie osłabiajmy naszej wolności, „Gazeta Wyborcza”, 1 kwietnia 2014, nr 76.
 
17.
Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015.
 
18.
Traktat o Unii Europejskiej, [w:] A. Przyborowska-Klimaczak, E. Skrzydło-Tefelska (oprac.), Dokumenty europejskie, t. 1. Traktaty Wspólnot Europejskich, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Układ Europejski, Wydawnictwo „Morpol”, Lublin 1996.
 
19.
Widacki J., Aby „Dom Wielkiego Brata” nie zmienił się w „dom wariatów”, „Gazeta Wyborcza”, 15 kwietnia 2014, nr 88.
 
20.
Transition Report 2013, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
 
21.
Uesseler R., Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 
22.
Żyjąc we wspólnocie: łącząc różnorodność z wolnością w Europie XXI wieku, „Gazeta Wyborcza”, 7-8 maja 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top