PL EN
REVIEW PAPER
SHAPING THE HUMANE ATTITUDE IN PROVIDING FIRST AID AS A PART OF THE LESSONS IN THE EDUCATION FOR SAFETY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-12-11
 
 
SBN 2019;16(2): 39-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Contemporary man faces many dangers in his lifetime, and may have accidents or witness such an event at any time. Often people are unable or unwilling to help the injured. That is why it is so important to prepare people, especially children and adolescents, to provide first aid. The primary role in this respect is therefore played by school education. Hence, the first part of this study is devoted to the analysis of the core curriculum, and the content of school textbooks on the subject of Education for safety ‒ obviously in terms of problems and issues related to first aid in emergency. Subsequently, the laws and regulations that regulate the process of preparing teachers to conduct first aid lessons are presented. On the other hand, the main and most important part of this consideration, is the content on shaping students’ readiness to help those in need, humanitarianism and altruism in the Education for Safety lessons.
 
REFERENCES (31)
1.
Breitkopf, B., Cieśla, M., 2012. Po prostu EdB: Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych: zakres podstawowy, WSiP, Warszawa.
 
2.
Cierniak, M., Bartczak, M., Balcerzyk-Barzdo, E., Burska, K., Starosta-Głowińska, K., 2012, Wpływ szkolenia z zakresu pierwszej pomocy na wiedzę gimnazjalistów w tym zakresie, Zdrowie Publiczne, nr 122(2).
 
3.
Denek, K., 1998. O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 
4.
Doliński, D., 1992. Przypisywanie moralnej odpowiedzialności, PAN, Warszawa.
 
5.
Drabik, K., 2015. Rola edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego, [w:] Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, A. Pieczywok, K. Loranty (red.), Wydawnictwo AON, Warszawa, s. 45-62.
 
6.
Encyklopedia pedagogiczna, 1997. W. Pomykało (red.), Fundacja Innowacja, Warszawa.
 
7.
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 2002. T. Pilch (red.), tom 1, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
8.
Gmurek, M., 2016. Destrukcyjne zachowania jednostek i małych grup społecznych, [w:] Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii, I. Urych, M. Gmurek (red.), część 2, Wydawnictwo ASzW, Warszawa, s. 139-170.
 
9.
http://www.bc.ore.edu.pl/Conte... ent+edukacji+dla+bezpiecze%C5%84stwa+-+Marcin+Rudnicki.pdf.
 
10.
Jezierski, Z., 2017. Powstanie i rozwój edukacji dla bezpieczeństwa jako systemu dydaktyczno- -wychowawczego w polskich szkołach, Interdyscyplinarne Studia Społeczne, nr 1(3), s. 7-22.
 
11.
Korbelak, M., Smoleń, A., 2018. Wiedza uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, Problemy Współczesnej Pedagogiki, nr 4(1), s. 7-23.
 
12.
Leksykon pojęć dydaktyczno-wychowawczych dowódcy, 1999. Warszawa.
 
13.
Łobocki, M., 1999. ABC wychowania, Wyd. UMCS, Lublin.
 
14.
Nowicka-Kozioł, M., 2000. Wprowadzenie. Poczucie odpowiedzialności moralnej, [w:] Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy, M. Nowicka-Kozioł (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
15.
Okoń, W., 1995. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
16.
Olchawa, J., Fecko-Gałowicz, K., 2017. Wiedza oraz postawy młodzieży gimnazjalnej i licealnej wobec udzielania pierwszej pomocy, Problemy Pielęgniarstwa, nr 25(1), s. 29-34.
 
17.
Pękała, T., 1999. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa i obrony cywilnej w nowym ustroju szkolnym, Przysposobienie Obronne – Obrona Cywilna w Szkole, nr 5.
 
18.
Półturzycki, J., 2002. Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 
19.
Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 2010. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 
20.
Ropski, J., 2013. Dydaktyka szczegółowa edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo AWF im. Jerzego Kukuczki, Katowice.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
 
22.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467).
 
23.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1132).
 
24.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575).
 
25.
Rybarczyk, D., Deputowski, P., 2011. Akademia bezpiecznego zachowania. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.
 
26.
Sępowicz-Busko, K., Skwarek, B., 2017. Wychowanie dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, nr 23(2), s. 58-72.
 
27.
Słoma, J., 2017. Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do „Edukacji dla bezpieczeństwa” dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.
 
28.
Sowińska, A., 2003. Wprowadzenie do psychologii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 
29.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), art. 3, pkt 7.
 
30.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
 
31.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top