PL EN
REVIEW PAPER
THE IMPORTANCE OF GEOTHERMIA IN COUNTERACTING ENERGY POVERTY AS A COMPONENT OF THE NON-MILITARY DIMENSION OF THE NATIONAL SECURITY SYSTEM
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-12-11
 
 
SBN 2019;16(2): 55-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article attempts to analyze issues importance of geothermal energy as a defense strategy against energy poverty of the local community of our country. This issue is presented in three aspects: fuel poverty and energy sensitivity – attempt to define phenomena; energy poverty in Poland – social conditions; strategy defense against energy poverty in the use of energy geothermal. To show the deeper problem, it was used a research method analytical and synthetic.
 
REFERENCES (46)
1.
Ambrose, A., Eadson, W., Gilbertson, J., 2016. Editorial: PPP special issue – International Perspectives on Fuel Poverty, People, Place and Policy, 10/1.
 
2.
Bieńkuńska, A., Sobestjański, K., 2013. Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS. ZWS, Warszawa.
 
3.
Boardman B., 2010. Fixing fuel poverty. Challenges and solutions. Sterling VA. London.
 
4.
Bouzarovski, S., Petrova, S., 2015. A global perspective on domestic energy deprivation: Overcoming the energy poverty–fuel poverty binary. Energy Research & Social Science, Nr 10.
 
5.
Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., Warszawa 2012.
 
6.
Czapiński, J., Panek, T. (red.), 2014. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
 
7.
Hanausek, P., Klonowicz, P., Krysiński, J., 2010. Koncepcja hybrydowej siłowni geotermalnej w Uniejowie, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1-2.
 
8.
Ślachcińska, E., Zduniak, A., 2011. Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, seria: Edukacja XXI wieku, Poznań.
 
9.
Jarczewski, W., Huculak, M., Dej, M., 2015. Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce. Prace Geologiczne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, z. 141.
 
10.
Krzemień, R., Ogórek, A., 2015. Ubóstwo energetyczne a bezpieczeństwo społeczne państwa, Journal of Modern Science 4/27.
 
11.
Kurowski, P., 2012. Zagrożenie ubóstwem energetycznym. Próba ustalenia zjawiska (na podstawie danych GUS), Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 1.
 
12.
Li, K., Lloyd, B., Liang, X.J., Wei, Y.M., 2014. Energy poor or fuel poor: What are the differences?, Energy Policy, nr 68.
 
13.
Lis, M., Miazga, A., 2015. Dynamiczne własności miar ubóstwa energetycznego. Instytut Badań Strukturalnych. IBS Research Report, nr 1/2016.
 
14.
Maj, R., 2015. Efektywność energetyczna w gospodarstwie domowym jest niedoceniana czy przeceniana? Analiza na przykładzie zużycia energii elektrycznej, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 
15.
Miazga, A., Owczarek, D., Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetyczne w Polsce, IBS Working Paper, 16/2015.
 
16.
Nowak, W., Stachel, A.A., Borsukiewicz-Gozdur, A., 2008. Zastosowania odnawialnych źródeł energii. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 
17.
Polak, A., Krakowski, K. (red.), 2015. Obronność jako dyscyplina naukowa. AON. Warszawa.
 
18.
Wiśniewski, G. (red.), 2011. Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 
19.
Owczarek, D., Miazga, A., 2015. Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 
20.
Pająk, L., Bujakowski, W., 2011. Porównanie cen zakupu energii pochodzącej z polskich ciepłowni geotermalnych z energią innych dostawców w świetle obowiązujących taryf rozliczeniowych, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1-2, Kraków.
 
21.
Pye, S., Dobbins, A., 2015. Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU: analysis of policies and measures, Insight E Policy report, May.
 
22.
Siwiak, K., 2013. Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, 29 maja, GUS, Warszawa (materiał na konferencję prasową).
 
23.
Sokołowski, J., 1994. Atlas geotermalny Polski. PAN, Zakład Geosynoptyki i Geotermii, Wydawnictwo Geologiczne, Kraków.
 
24.
Stępniak, A., Tomaszewska, A., 2014. Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna. Analiza problemu i rekomendacje. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 
25.
Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, 2012. Warszawa.
 
26.
Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, 2014. Warszawa.
 
27.
Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, 2016. Warszawa.
 
28.
Szpor, A., 2016. Ubóstwo energetyczne w Polsce – temat zastępczy czy realny problem?, IBS Policy Paper, 2.
 
29.
Świerszcz, K., 2016. Bezpieczeństwo energetyczne Polski – wybrane aspekty obronne, [w:] Energetyka – szanse, wyzwania i zagrożenia. Logistyka – ekonomia – prawo – polityka – bezpieczeństwo – obronność – technika, wyd. Fundacja na rzecz Czystej Energetyki, Poznań.
 
30.
Świerszcz K., 2016. Obrona bezpieczeństwa energetycznego Polski w aspekcie geotermalnych dóbr narodowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVII, z. 5, cz. I, „Współczesne aspekty bezpieczeństwa”, red. A. Stępień, K. Meszyński, SAN, Łódź–Warszawa.
 
31.
Tytko, R., 2011. Odnawialne źródła energii. Eurogospodarka, Warszawa.
 
32.
Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, 2013. GUS, Warszawa.
 
33.
Urząd Regulacji Energetyki, Kolegium Pracowników Służb Społecznych, 2009. Łódź.
 
34.
Ślachcińska, E. (red.), 2016. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 
35.
Zimny, J., 2006. Jak zrestrukturyzować polską elektroenergetykę?, Nasz Dziennik, 1.02.
 
36.
Zimny, J., 2006. Jak zrestrukturyzować polskie ciepłownictwo? Nasz Dziennik, 8.06.
 
37.
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r., 2014. GUS, Warszawa.
 
38.
Borkiewicz, M., Nowy gorący temat – ubóstwo energetyczne, portal Górniczej Izby Przemysłowo- -Handlowej. http://www.giph.com.pl/giph/in...- -ubostwo-energetyczne-bg-9-10-2013 (dostęp: 21.11.2014).
 
39.
Czym jest ubóstwo energetyczne, http://www.chronmyklimat.pl/ta... czym-jest-ubostwo-energetyczne.
 
40.
Efektywniej o efektywności, czyli jak najlepiej wdrożyć w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej, http://docplayer.pl/4804693-Ef....
 
41.
 
43.
Legutko, Ł., 2003. 2 Bałtyki ciepłej wody pod Polską? Energia tania, choć…, http://www.gigawat. net.pl/archiwum/article/articleview/246/1/30/index.html.
 
44.
pl.wikipedia.org/wiki/Ubóstwo_energetyczne.
 
45.
pl.wikipedia.org/wiki/Ubóstwo_względne.
 
46.
Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Warszawa 2014, http://gramwzielone.pl/uploads... files/Projekt%20PEP%202050.pdf.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top