PL EN
REVIEW PAPER
ABOUT THE VISION OF EMANCIPATIVE SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 323-349
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is a philosophical argument defining the most important meanings used in the context of security space-time. After a synthetic presentation of the types of anticipation of the future, the author places them in philosophical concepts of security, political science theories and ideologies. Then he develops one of the visions of idealistic concepts of security, namely the vision of cognitive civilization and emancipatory security. It strengthens this vision, on the one hand, in a philosophical view of the choice of ways of realizing life, mainly by Plato, Aristotle and Kant, and on the other hand, in modern human rights and their four generations. On this basis, it tries to describe the essence of enlightened, subjective and emancipatory security - security provided by cognitive actors, i.e. those who create knowledge and information, process, use and transmit it.
 
REFERENCES (42)
1.
Arystoteles, Etyka eudemejska, (w:) Dzieła wszystkie, t. 5, Wyd. PWN, Warszawa2000.
 
2.
Arystoteles, Polityka, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2004.
 
3.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, (w:) Dzieła wszystkie, t. 5, Wyd. PWN, Warszawa2000.
 
4.
D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. Stefan Amsterdamski, PWN, Warszawa 1994.
 
5.
J.D. Bolter, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputerów, tłum. TomaszGoben-Klas, PIW, Warszawa 1990.
 
6.
K. Booth, N. Wheeler, Contending philosophies about security in Europe, (w:) C. McInnes (ed. by), Security and strategy in the new Europe, Rutledge, London-New York1992.
 
7.
B. Buzan i in., Te European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era,London 1990.
 
8.
Critical Security Studies and World Politics, Ken Booth (ed.), Lynne Rienner Co. andLondon 2005.
 
9.
M.T. Cyceron, O państwie. Pisma flozofczne, t. II, PWN, Warszawa 1960.
 
10.
Deklaracja Niepodległości, (w:) A. Bartnicki, K. Michałek, I. Rusinowa, Encyklopediahistorii Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wyd. Egras Morex, Warszawa 1992.
 
11.
J. Delors, Raport: Edukacja jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie OświatowcówPolskich, Wyd. UNESCO, Warszawa 1998.
 
12.
E. Faure, E. Herrera, A.R. Kaddoura, H. Lopes, A.W. Pietrowski, W. Rahnema,F.C. Ward, Uczyć się, aby być, PWN, Warszawa 1975.
 
13.
Filozofa życia. W poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra, pod red. Edwarda Jarmochai Jerzego Kunikowskiego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce-Drohiczyn 2011.
 
14.
M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. Michał Herer, Wyd. Nauk.PWN, Warszawa 2010.
 
15.
Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, podred. Johna Baylisa, Steve’a Smitha przy współpracy Patricii Owens, tłum. dr ŁukaszKamieński, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 
16.
T. Goben-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Teleinformacyjnego, Kraków 1999.
 
17.
T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego,PWN, Warszawa 1954.
 
19.
http:/pl.wiksource.org/wil/Deklaracja_Praw_C%5
 
20.
http:/pl.wiksource.org/wil/Deklaracja_Praw_C%5.
 
21.
Jan Paweł II, Jego miłość do „końca” pozostaje pod stronie człowieka, (w:) Idem, Drogąjest Eucharystia. Przemówienia Ojca Świętego podczas trzeciej wizyty w ojczyźnie. 8-14czerwca 1987, Wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1987.
 
22.
I. Kant, Co to jest Oświecenie?, tłum. Adam Landman, (w:) Wybór pism, (w:) T. Kroński,Kant, PWN, Warszawa 1966.
 
23.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (w:) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiejz 14.12. 2007 r.
 
24.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (w:) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiejz 14.12. 2007 r. http:/pl.wiksource.org/wil/Deklaracja_Praw_C%5.
 
25.
J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa1994; Idem, Transgresja i kultura, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 1997.
 
26.
K. Krzysztofek, Uniwersalistyczne i pluralistyczne wizje pokojowego świata, PISM,Warszawa 1990.
 
27.
M. Lazzarato, Nowa defnicja pojęcia „biopolityki”, tłum. Agata Czarnacka, „Praktykateoretyczna – Biopolityka” 2011/2.
 
28.
T. Lemke, Analityka biopolityki. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornegopojęcia, tłum. Patryk Szostak, „Praktyka teoretyczna – Biopolityka” 2011/2.
 
29.
D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, Granice wzrostu, PWE,Warszawa 1973.
 
30.
M. Mróz, Bezpieczeństwo europejskie w polskiej perspektywie – podstawowe koncepcje i uwarunkowania, Raport nr 64, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, wrzesień 1994.
 
31.
Platon, Teajtet, tłum. Władysław Witwicki, PWN, Warszawa 1959.
 
32.
K. Popper, Logika odkrycia naukowego, przedm. Jerzy Kmita, Wyd. PWN, Warszawa1977.
 
33.
K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum. AdamChmielewski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
34.
K. Popper, Wszechświat otwarty: Argument na rzecz indeterminizmu, tłum. AdamChmielewski, Wyd. Znak, Kraków 1996.
 
35.
J.J. Rousseau, Umowa społeczna. List o widowiskach, przeł. Antoni Peretiatkowicz, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
36.
J. Świniarski, Bezpieczeństwo w ujęciu flozofcznym, (w:) Nauka o bezpieczeństwie.Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i Materiały, pod red. Lecha Grochowskiego, Arkadiusza Letkiewicza i Andrzeja Misiuka, t. 1, Wyd. Wyższej Szkoły Policji,Szczytno 2010.
 
37.
J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa. Od zagadnień ogólnych do militarnych, AON,Warszawa 1996.
 
38.
J. Świniarski, Źródła realistycznej i idealistycznej tradycji refleksji o bezpieczeństwie,„Studia Bezpieczeństwa Narodowego. National Security Studies” 2011/1.
 
39.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa2003.
 
40.
A. i H. Toffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, tłum. Barbarai Lech Burdeccy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1997.
 
41.
I. Wallernstein, Koniec świata, jaki znamy, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa2004.
 
42.
www.unesco.pl/fleadmin/user.../pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top