PL EN
REVIEW PAPER
POLICE MANAGMENT OF THE INCYDENT AS A RESULT OF THE ACTIONS OF THE POLICE IN KALISZ
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska
 
2
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-11-20
 
 
Final revision date: 2023-11-26
 
 
Acceptance date: 2023-11-26
 
 
Publication date: 2023-11-26
 
 
Corresponding author
Zofia Joanna MARCINIAK   

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Nowy Świat 4, 62-800, Kalisz, Polska
 
 
SBN 2023;30(4): 77-94
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
By providing a general definition of safety, an attempt has been made to show the aspect of the multidimensionality of the tasks of the Polish water police. The aim of the article is to present the assumptions, to indicate the method of disbanding the Police and initially establishing the Municipal Police Headquarters in Kalisz. Shaping and concurrently maintaining a proper state of safety by the state authorities obliges to put the bodies involved to the highest level of efficiency. The water police, being one of the pillars of the uniformed services, play a key role in ensuring safety in water areas. The article outlines the tasks and challenges the water police face in their daily service, more specifically: the supervision of navigation – by controlling and regulating the movement of vessels on rivers, lakes and seas, fighting maritime crime – smuggling and theft, which requires coordinated action with other services, also at the international level, specialised skills and challenges – the ability to swim, knowledge of the law, operation of equipment and conducting rescue operations often in adverse weather conditions. The effectiveness of the tasks performed by the Polish water police depends on a properly functioning system of selection of candidates for service together with their specialist professional training. The article presents the most important organisational issues concerning this form of police service, staffing – personnel, tasks, equipment and legal regulations. It is also emphasised that water police work is demanding and associated with occupational risks, which are influenced by illegal fishing or maritime disasters. Another important factor is climate change, which affects weather conditions on the waters, which can result in an increased risk of maritime incidents. This makes it necessary for officers to have a high degree of flexibility and readiness to react quickly in a variety of situations. The following question was taken as the main research problem. The responsible research problem is: what safety management methods are used by Water Police officers on the example of the Municipal Police Headquarters in Kalisz?
 
REFERENCES (13)
1.
Decyzja nr 45/2023 Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 2023 r w sprawie powołania sezonowej komórki specjalistycznej Policji ds. zabezpieczenia sezonu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowości Szałe.
 
2.
Guła, B., 2016. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie bezpieczeństwa państwa, ,,Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego”, 1.
 
3.
Kowalczyk A., Policyjni wodniacy, ,,Gazeta Policyjna”, 2017, 147, https://gazeta.policja.pl/997/ archiwum-1/2017/numer-147-062017/144954,Policyjni-wodniacy.html [dostęp: 24.10.2023].
 
4.
Mroczko, F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012, 19.
 
5.
Sprawozdanie z wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych w 2016 r., Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Warszawa 2016.
 
6.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), art. 41.
 
7.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688)., art. 16.
 
8.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097, 2642, z 2023 r. poz. 1588.), art. 35b.
 
9.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 49.
 
10.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) art. 1 i 2 pkt 2; szerzej: J. Telak, R. Rodziewicz, Zarys historii Policji Wodnej (Rzecznej) w Polsce w latach 1919–2014, w: W cieniu służb. Ze studiów nad bezpieczeństwem państwa, red. P. K.
 
11.
Vademecum bezpieczeństwa, (red. nauk.) O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2018, 68.
 
12.
Zarządzenie nr 1386 komendanta głównego policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych.
 
13.
Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji i policjantów w sprzęt transportowy.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top