PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
POLICYJNE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAD WODĄ NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska
 
2
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 20-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-11-2023
 
 
Data akceptacji: 26-11-2023
 
 
Data publikacji: 26-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zofia Joanna MARCINIAK   

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Nowy Świat 4, 62-800, Kalisz, Polska
 
 
SBN 2023;30(4): 77-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Poprzez ogólne zdefiniowanie bezpieczeństwa starano się ukazać kwestię wielowymiarowości zadań polskiej Policji wodnej. Celem artykułu w związku z przedstawionymi założeniami, jest wskazanie sposobu zarządza bezpieczeństwem Policji wodnej nad wodą na przykładzie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kształtowanie, a zarazem utrzymywanie przez władze państwowe właściwego stanu bezpieczeństwa, zobowiązuje do postawienia w stan najwyższej efektywności zaangażowanych organów. Policja wodna, będąca jednym z filarów służb mundurowych, stanowi kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach wodnych. W artykule opisano zadania oraz wyzwania, z którymi Policja wodna spotyka się w codziennej służbie, a dokładniej: nadzór nad żeglugą – za sprawą kontroli i regulacji ruchu jednostek pływających na rzekach, jeziorach i morzach, zwalczanie przestępczości morskiej – przemyt i kradzieże, co wymaga skoordynowanych działań z innymi służbami, także na poziomie międzynarodowym, specjalistyczne umiejętności i wyzwania – umiejętność pływania, znajomość prawa, obsługa sprzętu oraz prowadzenie działań ratowniczych często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Skuteczność zadań wykonywanych przez Polską Policję wodną uzależniona jest od prawidłowo działającego systemu doboru kandydatów do służby wraz z ich specjalistycznym przeszkoleniem zawodowym. W artykule zostały przedstawione najistotniejsze kwestie organizacyjne dotyczące tej formy służby policyjnej, obsady – kadry, zadań, sprzętu i regulacji prawnych. Podkreślono również, że praca w policji wodnej jest wymagająca i wiąże się z ryzykiem zawodowym, na co wpływają nielegalne połowy czy katastrofy morskie. Istotnym są także zmiany klimatyczne, które wpływają na warunki pogodowe na wodach, czego konsekwencją może być zwiększone ryzyko powstawania incydentów morskich. To sprawia, iż funkcjonariusze powinni wyróżniać się ogromną elastycznością i gotowością na szybkie reagowania w różnorodnych sytuacjach. Zatem zasadniczy problem badawczy brzmi: jakie metody zarządzania bezpieczeństwem wykorzystują funkcjonariusze Policji wodnej na przykładzie Komendy Miejskiej w Kaliszu?
 
REFERENCJE (13)
1.
Decyzja nr 45/2023 Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 2023 r w sprawie powołania sezonowej komórki specjalistycznej Policji ds. zabezpieczenia sezonu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowości Szałe.
 
2.
Guła, B., 2016. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie bezpieczeństwa państwa, ,,Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego”, 1.
 
3.
Kowalczyk A., Policyjni wodniacy, ,,Gazeta Policyjna”, 2017, 147, https://gazeta.policja.pl/997/ archiwum-1/2017/numer-147-062017/144954,Policyjni-wodniacy.html [dostęp: 24.10.2023].
 
4.
Mroczko, F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012, 19.
 
5.
Sprawozdanie z wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych w 2016 r., Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Warszawa 2016.
 
6.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), art. 41.
 
7.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688)., art. 16.
 
8.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097, 2642, z 2023 r. poz. 1588.), art. 35b.
 
9.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 49.
 
10.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) art. 1 i 2 pkt 2; szerzej: J. Telak, R. Rodziewicz, Zarys historii Policji Wodnej (Rzecznej) w Polsce w latach 1919–2014, w: W cieniu służb. Ze studiów nad bezpieczeństwem państwa, red. P. K.
 
11.
Vademecum bezpieczeństwa, (red. nauk.) O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2018, 68.
 
12.
Zarządzenie nr 1386 komendanta głównego policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych.
 
13.
Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji i policjantów w sprzęt transportowy.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top