PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MILITARYZACJA JEDNOSTEK W ŚWIETLE ZMIAN POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY O OBRONIE OJCZYZNY – ZARYS PROBLEMU
,
 
Michał KRUGŁY 2, A-D,F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
 
2
Komenda Główna Policji, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 24-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-12-2023
 
 
Data akceptacji: 12-12-2023
 
 
Data publikacji: 12-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Sylwester SMOLEŃSKI   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
SBN 2023;30(4): 95-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny było powodem znaczących zmian w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z założeniami ta nowa ustawa miała wychodzić naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, zastąpić regulacje archaiczne, skonsolidować, uprościć oraz zwiększyć czytelności i użyteczności przepisów obowiązujących w tym obszarze. Jak w przypadku każdych zmian należało się spodziewać pewnych komplikacji na przejściu ze starego systemu do nowego. W dniu dzisiejszym, po ponad roku obowiązywania ustawy można stwierdzić, że wejście w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny znacząco zmieniło sytuację jednostek przewidzianych do militaryzacji, przy czym niestety spowodowało również powstanie pewnych wad systemowych. Biorąc powyższe pod uwagę należało rozwiązać problem badawczy sformułowany w postaci pytania: Jakie problemy i wady systemowe w zakresie militaryzacji jednostek powstały w wyniku wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny. Jednocześnie doświadczenie zawodowe autorów oraz badania wstępne pozwalają postawić hipotezę, że po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny istnieją obszary zawierające błędy lub braki systemowe, bądź powodujące ich powstawanie. Celem artykuły jest prezentacja zidentyfikowanych wad systemowych powstałych w obszarze militaryzacji oraz uzasadnienie podjęcia szerszych badań, które w dalszej perspektywie dzięki analizie i konstruktywnej krytyce ewoluującego systemu, pozwolą na identyfikację pozostałych (innych) problemów, a w efekcie końcowym na opracowanie propozycji usprawnień systemowych. Zrealizowane badania oparto przede wszystkim na teoretycznych metodach badawczych, wykorzystując między innymi metody analizy i konstrukcji logicznej oraz syntezy i abstrahowania. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wejście w życie nowych regulacji prawnych, poza swoimi efektami pozytywnymi, spowodowało również powstanie pewnych wad, niespójności i awykonalności w systemie bezpieczeństwa, np. w obszarze militaryzacji jednostek przewidzianych do niej. Należy jednocześnie podkreślić, że zrealizowane dotychczas prace badawcze oraz opisane w niniejszym artykule spostrzeżenia i wyniki stanowią dopiero początek planowanych prac.
 
REFERENCJE (28)
1.
Apanowicz, J., 2005. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne. Difin.
 
2.
Bieńkowski, K., 2022. Ustawa o obronie Ojczyzny – zmiany w prawie wprowadzone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej 2, 161-179.
 
3.
Ciężki czas, https://oko.press/zaczyna-sie-...- polu-walki-sytuacja-na-froncie [dostęp: 15.11.2023].
 
4.
Czupryński, A., Wiśniewski, B., Zboina, J., 2017. Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań. Józefów: CNBOP-PIB.
 
5.
Dorochowicz, M., Żurkiewicz, H., 2021. Realizacja niektórych zasad prawidłowego prawodawstwa przy tworzeniu wybranych form ochrony przyrody. Przegląd Prawa i Administracji, 126, 23–36.
 
6.
Druk sejmowy, https://www.sejm.gov.pl/sejm9...., plik: 2052-uzas.docx [dostęp: 15.11.2023].
 
7.
Francois, D., 2020. Operation Danube. Soviet and Warsaw Pact Intervention in Czechoslovakia, 1968. Warwick: Helion & Company.
 
8.
Kopeć, R., 2022. Wykorzystanie systemów orbitalnych w wojnie Rosji z Ukrainą. Między militaryzacją a komercjalizacją kosmosu. Roczniki Nauk Społecznych, 14(50), 4, 115.
 
9.
Krugły, M., 2018. Finansowanie przygotowań obronnych Policji — ogólne zasady. W: A. Tyburska, A. Babiński, red. n. Przygotowania obronne w Policji. Podstawowa wiedza i dobre praktyki, Szczytno: WSPol., 211-222.
 
10.
Kuliczkowski, M., 2011. Militaryzacja szczególną formą realizacji zadań obronnych – wybrane problemy przygotowań do militaryzacji. Kwartalnik TWO, 2 (237), 67-98.
 
11.
Kuliczkowski, M., red. 2014. Zabezpieczenie potrzeb w zakresie militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów. Warszawa: AON.
 
12.
Pelc, M., 2012. Elementy metodologii badań naukowych. Warszawa: AON.
 
13.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. poz. 484).
 
14.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. poz. 234).
 
15.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie sposobu i trybu nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz sporządzania zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych (Dz. U. poz. 1197).
 
16.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji (Dz. U. 2022 poz. 1198).
 
17.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 2008. Warszawa: AON.
 
18.
Słownik, https://sjp.pwn.pl/slowniki/mi... [dostęp: 15.11.2023].
 
19.
Smoleński, S., 2023. Crisis management plans in context of contemporary hazards. Zeszyty Naukowe SGSP, 86, 257-274. DOI: 10.5604/01.3001.0053.7158.
 
20.
Smoleński, S., 2023. Dualizm znaczeniowy i niejednoznaczność stopni alarmowych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Przegląd Policyjny, 2(150), 153-162. DOI: 10.5604/01.3001.0053.8548.
 
21.
Stańczyk, K., red., 2019. Potencjał obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: PWN.
 
22.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022, poz. 2305).
 
23.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 2017, poz. 1928).
 
24.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021, poz. 372, 1728).
 
25.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516).
 
26.
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2023 poz. 202).
 
27.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2022, poz. 2091).
 
28.
Wojnarowska-Szpucha, S., 2019. Jednostki organizacyjne podlegające militaryzacji (działalność podmiotów gospodarczych o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa). [w:] K. Stańczyk, red. Potencjał obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: PWN, 327-350.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top