PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DIAGNOZA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH KSZTAŁTUJĄCYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W BRANŻY HOTELARSKIEJ
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 20-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-12-2023
 
 
Data akceptacji: 03-12-2023
 
 
Data publikacji: 03-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Barbara PODWYSOCKA   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2023;30(4): 63-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W ostatnich latach można zaobserwować wzrastające zainteresowanie metodami systemowego zarządzania bezpieczeństwem w branży hotelarskiej, pomimo że nie ma obowiązku prawnego przygotowywania systemu zarządzania kryzysowego. Jest to spowodowane przede wszystkim rosnącym znaczeniem odpowiedniego poziomu jakości życia ludzi. Wynikiem tego są stale zmieniające się wymagania prawne, a także opracowania i ustanowienia norm określających wytyczne lub specyfikacje systemów zarządzania bezpieczeństwem. Skutecznie funkcjonujący system zarządzania kryzysowego wpływa na poprawę wyników ekonomicznych organizacji dzięki lepszemu niż dotychczas zarządzaniu procesami, w których może nastąpić zakłócenie ciągłości działania. Można uznać, że zarządzanie kryzysowe obejmuje swoim zakresem zintegrowanie celowo zaplanowanych przedsięwzięć organizacyjnych jak również logistycznych i finansowych, które mają na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania oraz gotowości sił i środków do podjęcia działań, mających na celu reagowanie i likwidacje skutków powstałej sytuacji. Przedmiotem badań jest system zarządzania kryzysowego branży hotelarskiej i czynniki zewnętrzne go kształtujące. Celem badania jest identyfikacja systemu zarządzania kryzysowego i jego założeń, w kontekście zewnętrznym organizacji. Problem badawczy wyraża się w pytaniu: jakie czynniki zewnętrzne są kluczowe dla funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w branży hotelarskiej? Próbą odpowiedzi na główny problem badawczy jest następująca hipoteza kierunkowa: czynniki ekonomiczne i prawne są kluczowe dla funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w branży hotelarskiej. Na etapie zbierania danych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. Na etapie analizy danych zastosowano metody ilościowe (statystyki opisowe) oraz metody jakościowe (analiza danych tekstowych). Na etapie oceny danych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI). Wyniki badań ankietowych, jak również wyniki wywiadu eksperckiego potwierdzają, iż czynniki ekonomiczne i prawne są kluczowymi czynnikami zewnętrznymi wskazanymi przez przedstawicieli branży hotelarskiej. Jednakże, już przy określeniu, które z nich są pozytywne, a które negatywne pojawiają się w badaniu rozbieżne opinie.
 
REFERENCJE (12)
1.
Aldao, C., Blasco, D., Poch, Espallargas M., Palou Rubio, S., 2021. Modelling the crisis management and impacts of 21st century disruptive events in tourism: the case of the COVID-19 pandemic, Tourism Review, 76(4).
 
2.
Bagiński, J., Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce, 2008. Wydawnictwo FORUM, Poznań 2008.
 
3.
Berbecova, A., Berbekova, A; Uysal, M; Assaf, AG, 2021. A thematic analysis of crisis management in tourism: A theoretical perspective, Tourism management, 86.
 
4.
Ejdys, J., Kobylińska, U., Lulewicz-Sas A., 2012. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej; Białystok 2012, 7-25.
 
5.
Hidalgo A., Martín-Barroso D., Nuñez-Serrano J.A., Turrión J., Velázquez F.J., 2022. Does hotel management matter to overcoming the COVID-19 crisis? The Spanish case, Tourism Management, 88.
 
6.
Kapera I., Kapera J., 2014. Bezpieczeństwo w hotelarstwie polskim; [w] Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka, 3 (XVI), 2014.
 
7.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe, podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, [w:] Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej”, 1(16), Warszawa 2010.
 
8.
Kurleto M., Koncepcja ryzyka i niepewności w zarządzaniu kryzysowym, Współczesne Zarządzanie 1/2013.
 
9.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F.R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.
 
10.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne Zarządzanie Kryzysowe, Difin, Warszawa 2015.
 
11.
Walczak W., Zarządzanie kryzysowe − rola i zadania organów administracji państwowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie„,SWSPiZ, Łodź 2009, X(8).
 
12.
Widawska-Stanisz A., Bezpieczeństwo gości jako wyznacznik jakości usług hotelarskich, Marketing i Rynek, t. XXVI, 12/2019.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top