PL EN
REVIEW PAPER
SAFETY POLICY AT THE AIRPORT
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 317-339
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents issues related to the safety of airports and aircraft. At the beginning, the most important terms used in the text are explained and the legal basis regulating the issues of aviation safety is indicated. The security policy applied by the airport management was discussed, the competences of individual elements of the security system were defined and the technical devices supporting security were described.
 
REFERENCES (28)
1.
Brzeziński M., Kategoria bezpieczeństwa, [w:] S. Sułowski, M. Brzeziński (red. nauk.),Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
2.
Cieślak G., Infrastruktura krytyczna lotnisk − kuracja ze skutkami ubocznymi, „Terroryzm”,2010, nr 1.
 
3.
Elias B., Airport and Aviation Scurity. U.S. Policy and Strategy in the Age of Global Terrorism,London-New York 2010.
 
4.
Jancelewicz B., Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie, Toruń 2009.
 
5.
Kodeks celny (ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. z późniejszymi zmianami).
 
6.
Materiały konferencyjne, Obowiązek informowania Prezesa ULC o naruszeniach z obszaruochrony lotnictwa cywilnego, dostępny w Internecie: http://www.ulc.gov.pl.
 
7.
Obwieszczenie nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawielisty przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniskai przewozu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera.
 
8.
Podręcznik służb lotniskowych, cz. I, Ratownictwo i zwalczanie pożarów, WydawnictwoICAO, 1990.
 
9.
Rozporządzenie (WE) Nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegającychzakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty.
 
10.
Rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej EuropejskiejPrzestrzeni Powietrznej.
 
11.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółoweśrodki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochronylotnictwa cywilnego.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r.w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnymprzejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej.
 
13.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego ProgramuOchrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa.
 
14.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego ProgramuOchrony Lotnictwa.
 
15.
Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r.
 
16.
Siadkowski A.K., Tomasik A., Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego, Poznań2012.
 
17.
Słownik języka polskiego, Warszawa 1994.
 
18.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 
19.
Symonides J., System równowagi sił a bezpieczeństwo Europy, „Sprawy Międzynarodowe”1982, nr 7.
 
20.
Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M., Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwacywilnego, Wrocław 2010.
 
21.
The Oxford Reference Dictionary, Oxford 1991.
 
22.
Thomas A.R., Aviation Security Management. The Context of Aviation Security Management,t. 1, 2, 3, Westport – London 2008.
 
23.
Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.
 
24.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.
 
25.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
 
26.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 
27.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
 
28.
Zieliński M., Bezpieczeństwo w Porcie Lotniczym, [w:] „Zeszyty Naukowe AkademiiMarynarki Wojennej”, nr 4/2010, Gdynia 2010.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top