PL EN
REVIEW PAPER
MIGRATION POLICY OF SELECTED EUROPEAN COUNTRIES AS AN INDICATOR OF STATE SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 162-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article refers to the migration policy of Sweden, Spain and the Netherlands. It analyzes and evaluates the applied institutional and legal instruments of these policies, including such as political participation, granting citizenship, applying transitional periods, access to labor markets, recruitment of highly qualified workers or return migration policy. The example of selected immigration countries shows their importance for their demographic, economic, social and political security.
 
REFERENCES (10)
1.
Bauböck R. (red.), Migration and Citizenship. Legal Status, Rights and Political Participation,Amsterdam University Press, Amsterdam 2006.
 
2.
Bauer W.T., Das kommunale Ausländerwahlrecht im europäischen Vergleich, Friedrich EbertStiftung, 2008.
 
3.
Dembiński K., Grzybowski M. (tłum.), Konstytucja Królestwa Szwecji, Wydawnictwo Sejmowe,Warszawa 2000.
 
4.
Duszczyk M., Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,Warszawa 2012.
 
5.
Głowacki A. (tłum.), Konstytucja Królestwa Holandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 
6.
Godlewska E., Lesińska-Staszczuk M. (red.), Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej.Stan prawny i faktyczny, UMSC, Lublin 2013.
 
7.
Grzymała-Kazłowska A., Łodziński Ł. (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje,badania, polityki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 
8.
Mołdawa T. (tłum.), Konstytucja Hiszpanii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993.
 
9.
Nowakowska L., Polityczne konsekwencje wielokulturowości we współczesnej Europie, WydawnictwaUczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz.
 
10.
Orłowska R., Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiejw świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,Gdańsk 2013.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top