PL EN
REVIEW PAPER
SEARCHING FOR THE RULES OF DEFINING SAFETY
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 15-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns the search for a formula for defining safety. This should be an initial stage in the process of its conceptualization. The formula for explaining the concepts is a necessary element for the correct and, at the same time, communicative expression of the safety category. The specificity of social sciences is quite a large conventionality, and sometimes the freedom to specify the concepts. No wonder, because when we talk about security, we are guided by its sense. It is difficult to measure and subjective. Coinciding with this, the essence of security remains relative. The author draws attention to the need to clarify and specify its concept as a broad conceptual category in science and social life. He draws attention to the growing range of meanings assigned to security. The rules for defining it will still be a significant problem. As the complexity of the modern world unfolds, the descriptive formula for explaining concepts will surely retain its relevance and remain relevant.
 
REFERENCES (32)
1.
Ajdukiewicz K., Język i poznanie, Warszawa 1965.
 
2.
Arystoteles, Analityki pierwsze i wtóre, Przełożył i komentarzem opatrzył K. Leśniak.Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 
3.
Davis G.A., Creativity is Forever, Badger Press, University of Wisconsin 1981.
 
4.
Długosz Z., Pojęcie bezpieczeństwa jako kategorii ontologicznej, „Zeszyty NaukoweWyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,” Gdynia 2009,zeszyt 12, Prawo 1.
 
5.
Finkle R.A., Ward T.B., Smith S.M., Creative Cognition: Theory, Research and Applications,MIT Press, Cambridge 1992.
 
6.
Frankowski P., Świat pozimnowojenny w świetle teorii chaosu, w: Porządek międzynarodowyu progu XXI wieku. Wizje – koncepcje - paradygmaty, red. R. Kuźniar. WydawnictwaUniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 
7.
Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,Wydział Filozofii, Lublin 2005.
 
8.
Hatch M.J., Cunlife A.L., Organization Theory: Modern, Symbolic and PostmodernPerspectives, Oxford University Press, Oxford, NY 2006.
 
9.
Kamiński S., Struktura nauk przyrodniczych, [w:] Metoda i język. Studia z semiotykii metodologii nauk, Lublin 1994.
 
10.
Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci,Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 
11.
Kuc B.R., Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Wydawnictwo PTM,Warszawa 2012.
 
12.
Kuc B.R., Zarządzanie jako przedmiot badań organizacyjnych, [w:] Koncepcje i metodyzarządzania, red. S. Duchniewicz, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2010.
 
13.
Lisiecki M., Kwiatkowska-Basałaj B., Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostycznymodel jego zapewnienia, Kraków 2000.
 
14.
Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,Kraków 1987.
 
15.
Nieznański E., Logika. Podstawy − język − uzasadnianie, Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa 2006.
 
16.
Pelc J., O znaczeniach słów „sens” i „znaczenie”, „Przegląd Humanistyczny”, 1981,nr 25.
 
17.
Pogonowski J., Logika współczesna (4): logika w ogólnej metodologii nauk. 5 wykładówdla Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii UAM, Zakład Logiki StosowanejUAM, tekst dostępny na: http://logic.amu.edu.pl/images.... pdf.
 
18.
Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981.
 
19.
Stańczyk J., Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje,„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2010/2011, Wydawnictwo NaukoweDolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.
 
20.
Stańczyk J., Konstruktywistyczne wartości poznawcze bezpieczeństwa, „Studia BezpieczeństwaNarodowego. National Security Studies”, nr 5/2014.
 
21.
Stańczyk J., Potrzeba bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] Współczesnebezpieczeństwo polityczne, red. S. Jaczyński, M. Kubiak, M. Minkina, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach, Instytut Nauk Społecznych, Centralna BibliotekaWojskowa, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach, Warszawa – Siedlce 2012.
 
22.
Stańczyk J., Rozpatrywanie bezpieczeństwa w sensie pojęciowo-logicznym, [w:] Elementyteorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. Elements of theTheory and Practice Transdisciplinary Research Security Issue, Tom I. red. M. Cieślarczyk,A. Filipek, A. W. Świderski, J. Ważniewska. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im.prof. K. Bogdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznegow Siedlcach, Siedlce 2013.
 
23.
Stańczyk J., Środowisko bezpieczeństwa państwa w ujęciu strategicznym, „Studia BezpieczeństwaNarodowego. National Security Studies”, nr 7/2015.
 
24.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów PolitycznychPolskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
 
25.
Stańczyk J.,Złożoność kategorii bezpieczeństwa – zarys problematyki, [w:] Bezpieczeństwoczłowieka a transdyscyplinowość, tom II Aspekty edukacyjne i politologiczne, red. E. Jarmoch,A.W. Świderski, I.A. Trzpil, Akademia Podlaska, Wydział Humanistyczny, DrohiczyńskieTowarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
 
26.
Stefanowicz J., Bezpieczeństwo współczesnych państw, Instytut Wydawniczy PAX,Warszawa 1984.
 
27.
Surmaczyński M., Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 
28.
Szaniawski K., Metoda i twórczość w nauce, [w:] idem, O nauce, rozumowaniu i wartościach,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 
29.
Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Departament Społeczno-WychowawczyMON, Warszawa 1999.
 
30.
Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 1985.
 
31.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2006.
 
32.
Zięba R., Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Bezpieczeństwomiędzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba. Wydawnictwa Akademickiei Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top