PL EN
REVIEW PAPER
THE POTENTIAL TO RESPOND TO CRISIS SITUATIONS
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-02-25
 
 
SBN 2021;19(1): 91-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the primary tasks of the state is to protect the population against the effects of crisis situations of various causes and consequences. In order to meet this task, specialized services, inspections and guards are established, whose functions focus on ensuring the safety of citizens, both daily and in emergencies. This article aims to present the role of selected specialized rescue systems and services and non-governmental organizations in responding to emerging crisis situations.
 
REFERENCES (29)
1.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2021 r., poz. 372 z późn. zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2021 r., poz. 1882).
 
3.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2021 r., poz. 869).
 
4.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2021 r., poz. 1940).
 
5.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (DzU z 2021 r., poz. 1893).
 
6.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (DzU z 2017 r., poz. 1897).
 
7.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (DzU z 2020 r., poz. 27).
 
8.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (DzU z 2017 r., poz. 1928).
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (DzU z 2003 Nr 41, poz. 347).
 
10.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU z 2021 r., poz. 2053).
 
11.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU z 2020 r., poz. 1856).
 
12.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (DzU z 2021 r., poz. 268).
 
14.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (DzU z 2019 r., poz. 796 z późn. zm.).
 
15.
Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (DzU z 1992 r. Nr 41, poz. 175).
 
16.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (DzU z 1993 r. Nr 91, poz. 421).
 
17.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (DzU z 2002 r. Nr 96, poz. 850).
 
18.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania (DzU z 2009 r. Nr 226, poz. 1810 z późn. zm).
 
19.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DzU z 2013 r., poz. 96).
 
20.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (DzU z 2008 r. Nr 139, poz. 1131 z późn. zm.).
 
21.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (DzU z 1992 r. Nr 66, poz. 334 z późn. zm.).
 
22.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (DzU z 2013 r., poz. 709).
 
23.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (DzU z 2021 r., poz. 1737).
 
24.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego (DzU z 2010 r. Nr 118, poz. 803).
 
25.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci (DzU z 2020 r., poz. 1948).
 
26.
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (DzU z 2018 r., poz. 2154).
 
27.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (DzU z 2021 r., poz. 2048).
 
28.
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (DzU z 2019 r., poz. 1310).
 
29.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top