PL EN
REVIEW PAPER
THE ISTANBUL PROTOCOL AS A HUMAN RIGHTS MONITORING TOOL
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
SBN 2018;13(1): 115-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with the problem of torture in the modern world, which is used even in highly developed democracies. Despite the existence of legal regulations and control mechanisms, torture is still in the repertoire of measures not by terrorists, but by representatives of legally operating state institutions, such as the police or the prison system. The Istanbul Protocol is a document that allows the relevant services to more accurately recognize the use of torture in a detained person (prisoner). The authors of the article consider whether the recommendations of this document are complied with in Poland and what institutions are involved in monitoring the observance of human rights in this area.
 
REFERENCES (39)
1.
Bukowski J., Lekarze wobec problemu stosowania tortur oraz innego nieludzkiego traktowania lub karania, „Skalpel” 02/2016 (marzec-kwiecień).
 
2.
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski,Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2009.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
 
19.
 
21.
https://amnesty.org.pl/o-nas/ (pobrano 23.02.2017 r.).
 
25.
 
26.
 
28.
Jastrzębski M., Prawne i polityczne implikacje sprawy więzień CIA w Polsce. OrzeczeniaEuropejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Al-Nashiri i Husayn (AbuZubaydah) przeciwko Polsce, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”6, UWM w Olsztynie 2015.
 
29.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 
30.
Monitoring miejsc pozbawienia wolności – przewodnik praktyczny, ATP, 2004.
 
31.
Nowicki M., Fialova Z., Monitoring Praw Człowieka, Helsińska Fundacja PrawCzłowieka, Warszawa 2000 http://www.europarl.europa.eu/... (Pobrano 24.02.2017 r.).
 
32.
Pawłuszko T., Afganistan w polityce Stanów Zjednoczonych, [w:] Ł. Smalec (red.),Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnychobszarów niepewności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001-2011,Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa2012.
 
33.
Protokół stambulski. Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur orazinnego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, OrganizacjaNarodów Zjednoczonych, Nowy Jork i Genewa, 2004.
 
34.
Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2014,Warszawa 2015.
 
35.
Słownik współczesnego języka polskiego, tom 1, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1998.
 
36.
Szpak A., Traktowanie zatrzymanych w Guantanamo Bay: czy mamy do czynieniaz torturami?, „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 3, Warszawa 2007.
 
37.
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (DzU 2014, poz. 1648).
 
38.
Wójtowicz-Dawid A., Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej– wybrane aspekty prawne, Katedra Prawa Administracyjnego,Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Zeszyt 18/26.
 
39.
Zimbardo P., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 2012.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top