PL EN
REVIEW PAPER
THE RULE OF LAW AS AN ESSENTIAL FACTOR FOR COUNTER IED SECURITY SYSTEM IN THE AIR TRANSPORT
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 111-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the problem of air transport security in view of the terrorist acts, such as bomb attacks using IED (improvised explosive devices). The problem of detection, proper identification and neutralization of IED found at the airport is exemplified. In general article focuses on presentation and characterization of constitutive factors affecting the security improvement, in respect of counteracting the use of IEDs at the airport. It also contains description of key legal acts in the field of airport operation safety, both domestic and international, including the most important conventions.
 
REFERENCES (21)
1.
AAP – 6 „Słownik Terminów i Definicji NATO”, 2014.
 
2.
Baryłka A., Rules of building rights applicable to objects used for security and defense objectives, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, nr 1/2018.
 
3.
Cywiński A., IED – współczesne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa państwa, [w] Studia Bezpieczeństwa Narodowego nr 12, Warszawa 2017, op. cit.
 
4.
Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002r., w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW) z późn. zm.
 
5.
Dz. U. z 1959 Nr 35, poz. 212 r. z późn. zm. wraz z załącznikami.
 
6.
Dz. U. z dnia 24 czerwca ,1971 poz. 147. Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r.
 
7.
Dz. U. z dnia 3 marca 1976 r. zał. do nr 8 poz. 37. Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego.
 
8.
Dz.U. poz. 1432. Ustawa o ochronie osób i mienia, z dnia 22 sierpnia 1997 r.
 
9.
Dz.U. z 2013 poz. 1393, Prawo lotnicze, z dnia 03 lipca 2002r.
 
10.
Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 948 Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, z dnia 21.03.1991r.
 
11.
Dz.U. 2007 Nr 89 poz. z późn. zm. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, z dnia 26 kwietnia 2007r.
 
12.
Konwencja z dnia 7 grudnia 1944 roku o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, art. 25.
 
13.
Konwencja z dn. 14.09.1963r. w sprawie przestępstw i niektórych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, art. 1 ust. 1 lit a,b.
 
14.
Konwencja z dnia 23 września 1971 roku o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, art. 1, p. 1 i 2.
 
15.
Liedel K., Pasiecka P., Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Warszawa 2004, op. cit.
 
16.
Obwieszczenie nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 sierpnia 2007 r., w sprawie listy przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera.
 
17.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa, Dz. U. 2007, nr. 116 poz. 803, rozdz. 1, § 1, pkt. 7. op. cit.
 
18.
Siadkowski A. K., Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015.
 
19.
STANAG 2370 „Inter-service improvised explosive device disposal operations on multinational deployments - a guide for operators”, Edition C, Version 1, Volume I & II, 2014.
 
20.
Sztab Generalny WP, Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych, Prace minerskie i niszczenia, Warszawa 1995.
 
21.
Tomiak R., Ochrona lotnictwa cywilnego oraz przeciwdziałanie terroryzmowi w tym obszarze – aktualne uwarunkowania i tendencje, [w:] Terroryzm. Zagrożenia – Prewencja – Przeciwdziałanie, 1/2008, s.18.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top