PL EN
REVIEW PAPER
THE ROLE OF TERRITORIAL DEFENSE FORCES IN THE CRISIS MANAGEMENT SYSTEM
 
More details
Hide details
1
Uczelnia Techniczno-Handlowa w Radomiu
 
 
Publication date: 2021-05-25
 
 
SBN 2021;20(2): 11-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The task of the modern armed forces has become to respond to military and non-military threats. Due to the intensity and size of non-military threats, civil services, which are established by the provisions of laws to combat them and counteract their effects, often become helpless in the face of the situation. In such cases, the help and commitment of all available forces at the disposal of the state, including the armed forces, is essential. The Territorial Defense Forces (TDF) constitute a rapidly developing, flexible military structure of the state, capable of providing aid in crisis situations and increasing the security of citizens. Therefore, they constitute an important element of support for public administration and society in crisis management situations. The aim of the article is to identify the fundamental role of Territorial Defense Forces in the implementation of crisis response tasks in the country. The normative acts defining and conditioning the participation of military entities in crisis management were analyzed. The analysis of TDF tasks and competences allows to find a significant element of support for public administration bodies in counteracting and fighting crises. The article attempts to identify the needs and possibilities of TDF operation in the crisis management system.
 
REFERENCES (22)
1.
Brodacki, D, 2017, Wojska Obrony Terytorialnej jako element bezpieczeństwa lokalnego. Możliwości ich współdziałania z wybranymi organami terenowej administracji publicznej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 3 (283).
 
2.
Brzeziński, M., 2013, Sytuacja kryzysowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym — analiza pojęcia, „e-Politikon” nr 6.
 
3.
Ciekanowski, Z., Nowicka, J., Wyrębek, H., 2016, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce: Wydawnictwo UPH w Siedlcach.
 
4.
Cuber, K., 2011, Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1.
 
5.
Czuryk, M., 2017, Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego. W: M. Karpiuk, M. Mazuryk i I. Wieczorek, red. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, Łódź: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 
6.
Klisz, M., Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odpowiedź na nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” nr 3.
 
7.
Kuśmierek, Z., 2014, Udział wojska w sytuacjach kryzysowych, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 10(1).
 
8.
Lewandowski, G., 2014, Rola terenowych organów administracji wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z administracją publiczną, W: R. Szynowski, red. Współdziałanie sił zbrojnych i instytucji ratowniczych oraz samorządu terytorialnego w sytuacjach kryzysowych, Goczałkowice: Ruch Wspólnot Obronnych.
 
9.
Pawłowski, J., Zdrodowski, B., Kuliczkowski, M., 2020, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Pietrek, G., 2011, Poziomy, struktura i zadania systemu zarządzania kryzysowego administracji rządowej, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 3 (161).
 
11.
Pilarz, K., 2017, Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych, „Przegląd Prawa i Administracji” t. 111.
 
12.
Smal, T., Balcerzyk, R., 2017, System zarządzania kryzysowego w kontekście wykorzystania podmiotów militarnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” z. 114.
 
13.
Stefaniuk, B., 2017, Współczesne uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego. W: A. Gołębiowska, P. Zientarski, red. Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
14.
Wróbel, I., 2017, Perspektywy współdziałania wojsk obrony terytorialnej z administracją publiczną w zwalczaniu klęsk żywiołowych, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” nr 3.
 
15.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946.
 
16.
Traktat Północnoatlantycki sporządzony z dnia 4 kwietnia 1949 r., Dz.U. 2000 nr 87 poz. 970.
 
17.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,.
 
18.
t.jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 372.
 
19.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897.
 
20.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928.
 
21.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, t.jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 159.
 
22.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu, Dz. U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top