PL EN
REVIEW PAPER
THE TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND TOWARDS THE ISSUES OF ENSURING SECURITY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 229-244
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the article is the issue of ensuring security by the territorial self-government of the Republic of Poland and the possibility of shaping it at various administrative levels, ranging from the commune through the district and ending with the voivodeship, in the areas of crisis management, defense and public safety and order. This article discusses issues related to the purpose and essence of the functioning of local government in the public space, the characteristics of security and the participation of uniformed services in the process of shaping it together with the society, as a manifestation of the development of civil society in Poland.
 
REFERENCES (29)
1.
Brzeziński M., Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwowewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
2.
Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.
 
3.
Chmaj M. (red.), Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2007.
 
4.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 
5.
Herc G., Samorząd terytorialny – pojęcie, istota i podstawy prawne, [w:] M. Chmaj (red)., Prawosamorządu terytorialnego, Warszawa 2013.
 
6.
Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa2014.
 
7.
Kitler W., Obrona narodowa III RP. Pojęcie, organizacja, system, Warszawa 2002.
 
8.
Kopaliński W., Słownik języka polskiego, Warszawa 1983, t. I.
 
9.
Leszczyński M. (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, Warszawa 2013.
 
10.
Lis W., Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym, „Rocznik NaukPrawnych”, nr 1, T. XXII, 2012.
 
11.
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd BezpieczeństwaWewnętrznego”, nr 7, 2012.
 
12.
Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem(szkoła kopenhaska i human security), [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwowewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
13.
Niczyporuk J., Zadania samorządu terytorialnego, [w:] M.Chmaj (red.), op. cit.
 
14.
Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji na zapytanie nr 3270 w sprawie strażyobywatelskiej. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.n... (23.06.2017).
 
15.
Olejniczak-Szałowska E., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadaniepowiatu. Zarys problemu, [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawaadministracyjnego, Wrocław 2009.
 
16.
Parszowski S., Serafin T., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemiebezpieczeństwa, Warszawa 2011.
 
17.
Raport Najwyższej Izby Kontroli, Finansowanie Straży Miejskich. https://www.nik.gov.pl/plik/id... (23.06.2017).
 
18.
Raport Najwyżej Izby Kontroli, Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadańw okresie wojny i pokoju. https://www.nik.gov.pl/plik/id... (23.06.2017).
 
19.
Sekciński A., Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozumienienaukach politycznych, „e-politikon” nr 6, 2013.
 
20.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 
21.
Szczechowicz H., Zadania własne i zlecone w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] H.Szczechowicz (red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Włocławek 2015.
 
22.
Szyjko C.T., Dekada Konstytucji Trzeciej Rzeczypospolitej. Od idei do praktyki konstytucyjnej,„Studia Prawnicze Ius et Praxis” 03 [04]/07, Bezpieczeństwo współczesnego świata w teoriii praktyce; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2007.
 
23.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o strażach gminnych, Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 779.
 
24.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 Nr 91, poz. 578.
 
25.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990 Nr 30, poz. 179.
 
26.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95.
 
27.
Wykrętowicz S., Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] S. Wykrętowicz (red.),Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań 2008.
 
28.
Zdyb M., Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2014.
 
29.
Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top