PL EN
REVIEW PAPER
SECURITY OF PERSONS DEPRIVED OF LIBERTY IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Publication date: 2020-12-12
 
 
SBN 2020;18(2): 15-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Security as an issue is perceived from many different perspectives, including ethical, legal, psychological and also political, etc. Analyzes in this matter aim at main goal, which is to determine the conditions for strengthening resources and eliminating risk factors. A prison is a very specific environment that has been created by man in order to protect society from dangerous people who violate legal and moral standards. The aim the author of the article is therefore to analyze the issues related to the sense of security of people serving a prison sentence, assuming that this security is a component of psychological security.
 
REFERENCES (22)
1.
Bałandynowicz, A., 2009. Zachowania okrutne skazanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Probacja (2).
 
2.
Byrne, J. M., Hummer, D. M., 2007. Victims and Offenders Myths and Realities of Prison Violence: A Review of the Evidence Myths and Realities of Prison Violence. Victims and Offenders, 2 (1).
 
3.
Chańko-Kraszewska, A., 2018. Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności. Resocjalizacja Polska, (15).
 
4.
Grochowski, L., Letkiewicz, A., Misiuk, A., (red.), 2011. Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, t. 2. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 
5.
Hofreiter, L., 2009. Bezpečnostná veda na počiatku milénia. [W:] Bezpečnosť a bezpečnostná veda, (red.) L. Hofreiter, Liptovskỳ Mikulaš – Liptovskỳ Ján.
 
6.
Klamut, R., 2012. Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 4 (19).
 
7.
Koziej, S., 2011. Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Bezpieczeństwo Narodowe, (18), 19-39.
 
8.
Krukowski, A., 1984. Socjologia zakładu karnego. [W:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, B. Hołyst (red.), Warszawa 1984, s. 43 i n.
 
9.
Lelental, S., 2010. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa.
 
10.
Lipczyński, A., 2019. Poczucie bezpieczeństwa u osób uzależnionych od alkoholu.
 
11.
Maslow, A. H., 1990. Motywacja i osobowość. Warszawa: IW PAX. s. 45-46.
 
12.
Romney, M., Executive Order Number 461, 2004. http://www.lawlib.state.ma.us/... (follow “461” hyperlink), amended by Executive Order Number 468 (2005) s. 22.
 
13.
Pokruszyński, W., 2012. Bezpieczeństwo – teoria i praktyka. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 152, poz. 1493) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. Nr 152, poz.1494).
 
15.
Shalev, S., 2014. Solitary confinement as a prison health issue.
 
16.
Stochmal, M., 2010. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa narodowego. Ujęcie funkcjonalno-strukturalne. [W:] Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, (red.) J. Maciejewski, M. Bodziany, K. Dojwa. Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 
17.
Uchnast, Z., 1990. Metoda pomiaru poczucia bezpieczeństwa. [W:] Wykłady z psychologii w KUL, A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
18.
Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 115, poz. 963). Regulacje kodeksowe zostały w tym zakresie uzupełnione przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych (Dz.U. Nr 175, poz. 1360).
 
19.
Waligóra, B., 1974. Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej. Poznań.
 
20.
Wierzchowski, T., 2001. Zakład karny w strukturze organizacyjnej więziennictwa – teraźniejszość i przyszłość. [W:] Więziennictwo. Nowe wyzwania, (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak. Warszawa – Poznań – Kalisz: Wydawnictwo CZSW, UAM, PTP, COSSW.
 
21.
Wolanin, J., 2005. Zarys teorii bezpieczeństwa. Obywatel. Ochrona ludności w czasie pokoju. Warszawa.
 
22.
Wyrzykowska, E., Głogowska, K., Mickiewicz, K., 2014. Relacje przywiązania u osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 27(2).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top