PL EN
REVIEW PAPER
ORGANIZATION AND RULES FUNCTIONING OF THE COMMUNAL GUARD ON THE EXAMPLE OF THE CITY GUARD OF THE CITY OF LUBLIN
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 
 
Publication date: 2020-12-12
 
 
SBN 2020;18(2): 25-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the issues of the organization and functioning of the municipal guard on the example of the City of Lublin. The current solutions regulated in the Polish legal system are presented. The notion of public safety and public order was characterized. The conducted analysis shows that the concepts of public safety and public order in the doctrine are treated as the same concepts. Therefore, a good change in Polish legislation would be to create legal definitions of these concepts, so that the criteria distinguishing these concepts are clear and unambiguous, because at present it is very difficult to indicate the boundaries where security ends and public order begins. Another good change in Polish legislation would be the obligatory nature of the creation of municipal guards, whose activities supported the activities of Police stations. The work uses the dogmatic and legal method and the method of legal functionalism.
 
REFERENCES (14)
1.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, t. jedn: Dz.U. z 2019 r., poz. 1795 ze zm.
 
2.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2009 r., KN. Ko – 2.0911-35/09, Dz. Urz. Wielk. z 2009 r. Nr 199, poz. 3417.
 
3.
Budzisz, R., 2015. Działalność straży gminnych (miejskich) a zaufanie mieszkańców do władz samorządowych gminy. [W:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa.
 
4.
Dolnicki, B., 2015. Gminne jednostki organizacyjne a jednostki organizacyjne gminy. Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXXIV.
 
5.
Fehler, W., 2010. Bezpieczeństwo publiczne jako składnik wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, nr 1-2.
 
6.
Filaber, J., 2009. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi). Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie, nr 3.
 
7.
Kotowski, W., 2014. Komentarz do art. 1. [W:] Straże gminne. Komentarz, Warszawa, [baza danych LEX].
 
8.
Matan, A., 2021. Komentarz do art. 9. [W:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa.
 
9.
Osierda, A., 2014. Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Studia Iuridica Lublinensia, nr 23.
 
10.
Skalski, D., 2019. Bezpieczeństwo społeczeństwa i porządek publiczny. Wybrane zagadnienia. Gdańsk.
 
11.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2009 r., II SA/Bd 878/08, LEX nr 4848875.
 
12.
Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 2 marca 2021 r., II W 341/21, LEX nr 3160898.
 
13.
Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 11 lutego 2021 r., II W 237/21, LEX nr 3160904.
 
14.
Załącznik do uchwały nr 407/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Lublin pod nazwą Straż Miejska Miasta Lublin oraz uchwalenia jej regulaminu.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top