PL EN
REVIEW PAPER
THE ECONOMIC SUBSIDIARITY OF THE STATE AND ITS CONDITIONS
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 99-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Security and sovereignty are considered to be one of the basic conditions for the functioning of the state as a form of organization of society and a subject of international law. These are two interdependent theoretical categories and two interdependent spheres of practical activity, relating to all areas of the state's functioning. Security is a premise and effect of the state's sovereign actions, while sovereignty is the basic condition for shaping and functioning of a state free of threats. They relate to a significant extent to the economic sphere. History and the contemporary nature of the state and international relations prove it.
 
REFERENCES (34)
1.
Barcz J., Pudło A. (opracowanie), Wybór orzeczeń Trybunału Wspólnot Europejskichi polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa2009, s. 14; http://ksap.gov.pl/ksap/sites/...
 
2.
Bilans zasobów złóż kopalnych w Polsce wg stanu na 31.12.2014 r., Wyd. PaństwowyInstytut Geologiczny − Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2015.
 
3.
Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE,Warszawa 2002.
 
4.
Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E., Międzynarodowe stosunki gospodarcze,PWE, Warszawa 1997.
 
5.
Chmielewski P., Suwerenność państwa we wspólnotowym porządku prawnym,http://www.psz.pl/168-archiwum...
 
6.
Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji, Fundacja Innowacja i Wyższa SzkołaSpołeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 
7.
Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałaniapaństw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Rezolucja ZgromadzeniaOgólnego 2625(XXV), 24 października 1970.
 
8.
Deklaracja zasad prawa międzynarodowego, http://www.stosunkimiędzynarod...
 
9.
Dorosz A., Olesiński Z., Pastusiak L., Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka,PWE, Warszawa 2015.
 
10.
Gadomski W., Za mało polskiej gospodarki w gospodarce polskiej, G.W. 12-13.12. 2015 r.
 
11.
Gromadka A., Janyst T., Golik K., Kapitał w Polsce w XXI wieku. Kapitał zagraniczny:czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?, Fundacja Kaleckiego, Warszawa 2015.
 
12.
Hausner J. (red.), Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzopotrzebne, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2015.
 
13.
Jak odbudować suwerenność, http://www.naszdziennik.pl/mys...
 
14.
Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna WydawniczaBranta, Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2013 r., NBP, marzec 2015 r.
 
15.
Kalata A., Nowakowski Z., Protasowicki I., Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznegoPolski, https://www.researchgate.net/p...
 
16.
Kłoszewski J., Małe jest piękne, ale lepiej żyć w grupie – kryzys gospodarczy a seperatyzmw UE, www.psz.pl/120-uniaeuropejska-małe-jest-piękne
 
17.
Kostecki J., Bieda i bogactwo w gospodarce światowej, [w:] A. Dorosz, Z. Olesiński,L. Pastusiak, Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2015.
 
18.
Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, WydawnictwoWyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie,Warszawa 2006.
 
19.
Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, WydawnictwoDolnośląskie, Wrocław 2000.
 
20.
Milik P., Erozja suwerenności państwa, Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/120-unia-eur....
 
21.
Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny, http://encyklopedia.pwn.pl/has...
 
22.
Organizacja międzynarodowa, https://pl.wikipedia.org/wiki/....
 
23.
Państwa świata. Lista państw świata według liczby ludności, https://pl.wikipedia.org/wiki/.
 
24.
Puchalska K., Determinanty inwestycyjne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzennenapływu kapitału zagranicznego, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zes...
 
25.
Rosicki R., O suwerenności, [w:] „Przegląd Naukowo-Metodyczny”, nr 4/2010, Uniwersytetim. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 
26.
Rola państwa w gospodarce, https://prawo.uni.wroc.pl/plik...
 
27.
Stasiński M., Katalonia na mieliźnie, [w:] „Gazeta Wyborcza” z 12.11.2015 r.
 
28.
Taleb N.N., Czarny łabędź, Wydawnictwo Kurhaus Publishing, Warszawa 2015.
 
29.
Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują światjutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 
30.
Topczewska M., Separatyzmy narodowe w Europie Zachodniej, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/...
 
31.
Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 1999.
 
32.
World Economic Outlook Database, October 2015.
 
33.
Woś J., Hnatyszyn-Dzikowska A., Koncepcje suwerenności państwa w sferze politykigospodarczej w warunkach europejskiej integracji gospodarczej, [w:] „Ruch Prawniczy,Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok LXIX, zeszyt 1/2007, s. 174.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top