PL EN
REVIEW PAPER
GEOPOLITICAL CONDITIONS OF POLAND IN THE CONTEXT OF ENERGY SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 127-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study presents a selection and description of contemporary geopolitical conditions affecting the energy security of the Republic of Poland. In the era of the development of international organizations and globalization, according to many authors, geopolitical factors no longer play such a significant role in the functioning of state economies. The article enters into a polemic with the presented thesis, conditioning Poland's energy security with an appropriate, analytical perception of its location on the map of Europe and the world. The study refers to the latest perspectives and threats that will affect Poland's position in the region of Central Europe in the coming years.
 
REFERENCES (16)
1.
Blacksell M., Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
2.
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2013.
 
3.
Dybczyński A. (red.), Furmański P., Geopolityka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa2013.
 
4.
Flint C., Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
5.
Kloczkowski J. (red.), Przeklęte miejsce Europy, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków2009.
 
6.
Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Wydawnictwo Bellona, Warszawa2010.
 
7.
Potulski J., Wprowadzenie do geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,Gdańsk 2010.
 
8.
Potulski J., Eberchardt P. (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, Instytut Geografiii Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2013.
 
9.
Sobczyński M., Eberhardt P. (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, InstytutGeografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2008.
 
10.
Ślusarczyk J., Granice Polski w tysiącleciu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń1993.
 
11.
Warzecha Ł., Kloczkowski J. (red.), Polska w grze międzynarodowej, Ośrodek MyśliPolitycznej, Kraków 2010.
 
12.
Abramowicz-Gerigk T., Wilczyński P., Zapewnienie ciągłości dostaw płynnych z wykorzystaniemoperacji STS, „Logistyka” 2014 nr 6.
 
13.
Olkuski T., Zasoby węgla kamiennego – najpewniejsze źródło energii, „Przegląd Górniczy” 2011 nr 6.
 
14.
Gaz System: Zintegrowany Raport Roczny 2014 r.
 
15.
Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa paliwgazowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
 
16.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top