PL EN
REVIEW PAPER
THE ENERGY UNION PLAN BY DONALD TUSK AS AN EXAMPLE OF THE EU ENERGY SECURITY POLICY AND ITS IMPORTANCE FOR POLAND
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 143-159
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the proposals put forward by Prime Minister Tusk in the spring of 2014 regarding the creation of the Energy Union. The last decisions of the EU Member States which, on March 19, 2015, decided to start the construction of joint gas ventures, were also analyzed. All these active and potential solutions have a direct impact on the energy security of the state, as well as economic and infrastructural. Their coherence, not always adequate in relation to the potential and real threats of individual EU countries, especially Poland, translates into all solutions relating to the state security structure and political solutions influencing the selection of the most effective solutions in guaranteeing energy security.
 
REFERENCES (18)
1.
BP Statistical Review of World Energy, June 2014; www.bp.com.
 
2.
Duda M., Gabryś H.L., Kaliski M., Malko J., Kamrat W., [w:] Doświadczenia i wyzwaniarynku energii, „Zeszyt Tematyczny Rynku Energii” nr 1 (IX), 2014, s. 5-51.
 
3.
Gawlikowska-Fyk A., Nowy pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r., „BiuletynPISM”, II 2014.
 
4.
International Energy Agency: Key World Energy Statistics, Paris 2014.
 
5.
International Energy Agency: Natural Gas Information, Paris 2014.
 
6.
Janusz P., Aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego – perspektywy rozwoju, „PolitykaEnergetyczna”, 2013, t. 16, z. 2.
 
7.
Janusz P., Pikus P., Szurlej A., Rynek gazu ziemnego w Polsce – stan obecny i perspektywyrozwoju, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 1, 2013, s. 2-6.
 
8.
Kaliski M., Janusz P., Szurlej A., Wpływ kryzysu gazowego rosyjsko-ukraińskiegoz początku 2009 r. na rynek gazu ziemnego w Polsce, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”,t. 83, nr 7-8, 2009.
 
9.
Kaliski M., Szurlej A., Grudziński Z., Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznejPolski i UE, „Polityka Energetyczna”, t. 15, z. 4, 2012, s. 201-213.
 
10.
Kaproń H., Różne segmenty rynku gazu w Polsce, „Rynek Energii”, nr 4, 2011.
 
11.
Minister Gospodarki: Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwadostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., Warszawa 2014; www.mg.gov.pl.
 
12.
Ministerstwo Gospodarki: Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby polityki energetycznejPolski do 2050 roku, Warszawa, sierpień 2014 r.
 
13.
Ministerstwo Środowiska: Porozmawiajmy o łupkach, http://lupki.mos.gov.pl
 
14.
Nagy S., Siemek J., Shale Gas in Europe: the State of the Technology – challenges andopportunities, „Archives of Mining Sciences” 56, 4, 2011.
 
15.
Rychlicki S., Siemek J., Stan aktualny i prognozy wykorzystania gazu ziemnego doprodukcji energii elektrycznej w Polsce, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, t. 29,z. 1, 2013,
 
16.
Suwała W., Janusz P., Szurlej A., Bezpieczeństwo energetyczne Polski w obszarze gazuziemnego. Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski,red. nauk. J.J. Piątek, R. Podgórzańska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 
17.
Suwała K., Szurlej W., Wyrwa A., Zyśk J., Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku, analizy scenariuszowe, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Wyd.Instytutu GSMiE PAN, 2013, Katowice, s. 299.
 
18.
Szurlej A., The state policy for natural gas sector, „Archives of Mining Sciences”, vol. 58,no. 3, 2013.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top