PL EN
REVIEW PAPER
THE RHETORICS OF PROPAGANDA AS A TOOL OF WORKING WAR
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 161-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
War “… is a specific form of social conflict. It cannot be reduced only to the sum of military actions, because, as we know, it also covers other areas of social life ”. Today, the key tactic for exercising power is not to kill, but to control other people's minds. The goal, then, is to manipulate people without the use of violence (or a negligible element of it). Therefore, one may be tempted to say that in order to understand contemporary war, one must understand contemporary society, and thus, learn the rhetorical techniques of influencing people. The war of the third wave, contemporary (post-industrial), is a war for human consciousness. Linguists who study the language of politics say that it is mainly used to induce. It is "a powerful tool for influencing citizens". Thus, the key role played by the language of communication in the field of politics is persuasion, which takes various rhetorical forms.
 
REFERENCES (45)
1.
Abramowska J., O bajce politycznej, [w:] E. Balcerak, S. Wysłouch (red.), Miejscawspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, Wyd. PWN, Warszawa 1985.
 
2.
Aronson E., Człowiek – istota społeczna, tłum. J. Radzicki, Wyd. PWN, Warszawa 1987.
 
3.
Arystoteles, Retoryka. Dzieła wszystkie, t. 6, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 
4.
Bajka Z., Krótka historia reklamy, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 1993, nr 3-4.
 
5.
Barańczak S., Słowo – perswazja – kultura masowa, Wyd. „Twórczość” 1975, nr 7.
 
6.
Bassford Ch., Clausewitz in English: The Reception of Clausewitz in Britain and America,1815-1945, New York-Oxford 1994.
 
7.
Beck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa,Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2012.
 
8.
Bittner J.R., Mass Communication. An Introduction, Prentice-Hall, New Jersey 1989.
 
9.
Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wyd. UniwersytetWrocławski, Wrocław 1999.
 
10.
Ellul J., Histoire de la propagande, Presses Universitaires, Paris 1967.
 
11.
Ellul J., Propagandes, „Economica”, Paris 1990.
 
12.
Fraser L.M., Propaganda, Oxford University Press, London 1957.
 
13.
Goban-Klas T., Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Wyd. UniwersytetJagielloński, Kraków 2009.
 
14.
Hodalska M., Korespondent wojenny. Ofiarnik i ofiara we współczesnym świecie, Wyd.Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 
15.
Jowett G.S., O’Donnell V., Propaganda and Persuasion, Sage Publications, BeverlyHills 1986.
 
16.
Kamińska-Szmaj I., Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć,[w:] P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 
17.
Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice2008.
 
18.
Korolko M., Sztuka retoryki, podręcznik encyklopedyczny, Wyd. „Wiedza Powszechna”,Warszawa 1990.
 
19.
Krech D., Crutchfield R., Theory and Problems of Social Psychology, McGraw-HillBook Company Inc, New York 1948.
 
20.
Kula H.M., Propaganda współczesna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
21.
Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu,Wyd. „Scholar”, Warszawa 2000.
 
22.
Kuśmierski S., Teoretyczne problemy propagandy i opinii publicznej, Wyd. PWN, Warszawa1980.
 
23.
Kwintylian M.F., Kształcenie mówcy, przeł. i oprac. M. Brożek, ks. II, nr 62, BibliotekaNauki, Wrocław 1951.
 
24.
Lepa A., Świat propagandy, Biblioteka „Niedzieli” nr 7, Częstochowa 1994.
 
25.
Ludendorff E., Wojna totalna, Wyd. MON, Warszawa 1959.
 
26.
Łempicka Z., Skorupka S., Anderska H. (red.), Mały słownik języka polskiego, Wyd.PWN, Warszawa 1968.
 
27.
Marciszewski W., Logika z retorycznego punktu widzenia, „Biblioteka Myśli Semiotycznej”,Warszawa 1991.
 
28.
Mirek F., Zarys socjologii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1948.
 
29.
Mumford L., Technika i cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację,Wyd. PWN, Warszawa 1966.
 
30.
Nęcki Z., Funkcje komunikacji społecznej, [w:] K. Wódz, J. Wódz (red.), Funkcje komunikacjispołecznej, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2003.
 
31.
Ożóg K., Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wyd. UniwersytetRzeszowski, Rzeszów 2004.
 
32.
Pamuła S., Propaganda a nauczanie społeczne Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 1999.
 
33.
Parandowski J., Alchemia słowa, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1986.
 
34.
Plesnar Ł., Propaganda polityczna okresu stalinizmu w Polsce, Wydawnictwo „Arka”,Kraków 1984, nr 6.
 
35.
Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie propagandyna co dzień, Wyd. PWN, Warszawa 2003.
 
36.
Propaganda: A Pluralistic Perspective, Praeger, New York 1989.
 
37.
Słownik wyrazów obcych, Wyd. PWN, Warszawa 1971.
 
38.
Staniak M., Socjotechnika propagandy w walce informacyjnej, „Zeszyty Prasoznawcze”1985, nr 2.
 
39.
Sztumski J., Propaganda – jej problemy i metody, „Skrypty Uniwersytetu Śląskiego”nr 438, Katowice 1990.
 
40.
Sun T., Sun P., Sztuka wojny, tłum. Dariusz Bakałarz, Wydawnictwo „Helion”, Gliwice2004.
 
41.
Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna, Poznań 2006, wyd. III, Wyd. „Kurpisz”(War and Anti-War 1995), (I wyd. Warszawa 1997, WWL „Muza”, II wyd. Warszawa1998, Wyd. Bertelsman Media).
 
42.
Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Szkoła frankfurcka – projekt Habermasa,Wyd. PWN, Warszawa 2008.
 
43.
Ulicka G., Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państwdemokratycznych, „Studia Politologiczne”, Warszawa 1996.
 
44.
Wiatr J.J., Socjologia wojska, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1964.
 
45.
Wolska-Zogota I., Media i wojna. Między informacją a propagandą, „Zeszyty NaukoweWSOWL”, nr 3 (165) 2012.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top