PL EN
REVIEW PAPER
TERRITORIAL DEFENSE FORCES IN THE ECOLOGICAL SECURITY SYSTEM
 
 
More details
Hide details
1
Wojska Obrony Terytorialnej, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2022-03-30
 
 
Corresponding author
Wojciech WASILEWSKI   

Wojska Obrony Terytorialnej, Polska
 
 
SBN 2022;23(1): 63-86
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
he Polish state, through the system of organs, together with the assigned competences and interrelationships, established the national security system, and within it, the operating subsystem of the executive system. This system consists of forces and resources provided for for the implementation of statutory tasks in the field of security, remaining at the disposal of the safety control authorities. An element of both systems is the Armed Forces of the Republic of Poland, in which the Territorial Defense Forces have operated since 2017. Tasks for the operating subsystem emerge from the mission, goals and functions of the state in the area of ​​security, the component of which is ecological safety. So what is the state of the theory and practice of the operation of the Territorial Defense Forces? in the ecological safety system? Are the Territorial Defense Forces, taking into account the attributes assigned to them, an element of the operational subsystem of the State? What model of operation of the Territorial Defense Forces will ensure the optimal functioning of the Armed Forces and the state in the area of ​​ecological security? Undoubtedly, the Territorial Defense Forces, given their role in ensuring security for local communities, are an element of the operating subsystem of the national security system. An element, as it seems, in the current security environment and state resources, indispensable. However, the mere fact of their existence does not guarantee the fulfillment of their obligations. The areas requiring redevelopment include, among others, the task and competence area. It was decided that the awareness, knowledge and experience of the participants of the decision-making process should correspond to the mission set for the Territorial Defense Forces.
 
REFERENCES (36)
1.
Kitler W. 2013, Aspekty bezpieczeństwa narodowego RP, W: Aspekty prawne bezpieczeństwa Narodowego. Część ogólna, W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, red. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, s. 9 – 13.
 
2.
Okrzesik J. 2016, Bezpieczeństwo ekologiczne a Obrona Terytorialna - zadania i wyzwania, W: Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa, wyd. Ante Protas nr 2 (7), Ostrowiec, s. 141 – 149.
 
3.
Śladowski S. 2004, Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 
4.
Wojska Obrony Terytorialnej w Operacji DD-3.40, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2018.
 
5.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, BBN 2013.
 
6.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN 2020.
 
7.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672).
 
10.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683).
 
12.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196).
 
14.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 z późn. zm.);.
 
15.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).
 
16.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
 
17.
Ustawa z dni 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 48 z późn.).
 
18.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638).
 
19.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955).
 
20.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863).
 
21.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
 
22.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897 z późn. zm.).
 
23.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).
 
24.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).
 
25.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
 
26.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295).
 
27.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261).
 
28.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.).
 
29.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm).
 
30.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233).
 
31.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655).
 
32.
Rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasady udziału pododdziałów i oddziałów SZ w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu określiła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia (Dz. U. z 2003 r. nr 41, poz. 347).
 
33.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i warunków przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwość organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).
 
34.
Rozporządzenie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 327).
 
35.
Decyzja Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2013 r. poz. 193);.
 
36.
Zarządzenie Nr 17/MONMinistra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw funkcjonowania i doskonalenia jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (Dz. Urz. MON z 2003 nr 1, poz. 1).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top