PL EN
REVIEW PAPER
POLICE ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF COMBATING DRUG-RELATED CRIME AMONG YOUNG PEOPLE
 
 
More details
Hide details
1
Komenda Miejska Policji w Kielcach, Policja, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2022-03-30
 
 
Corresponding author
Piotr Mateusz MAGDZIARZ   

Komenda Miejska Policji w Kielcach, Policja, Kielce, Polska
 
 
SBN 2022;23(1): 45-61
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the study is to show the role of drugs as a factor underlying the emergence of so-cial pathology among adolescents, which is drug addiction. Initially, the genesis of the con-cept of social pathology was presented based on the literature on the subject. Then, the types of psychoactive substances were characterized, their effects on the mental and physical spheres, and their place in the life of contemporary youth. In the work, as part of the research method, mainly problem and comparative analysis was used in the field of subject literature and thematic monographs.In the modern world, drugs are recognized as one of the most serious social threats. In addition to being the root of many pathologies, they are also a profitable business for many organized crime groups. There are many reasons why people turn to psychoactive drugs. The reasons range from a desire to reduce stress, to encouragement from peers and those closest to them. These types of chemical compounds have been with man since the creation of the primitive community and were originally used as a means for the individual to connect with god, due to their psychedelic and intoxicating effects on the central nervous system. The real problem of social as well as criminal nature started when both drug dealers and consumers became younger and younger people. Psychoactive drugs for young people are available practically in all places where they hang out. These are restaurants, pubs, discos, the nearest neighbourhood, and even school. Another major problem is the change in drug use preferences of young people. In the past, marijuana and hashish, which are considered to be light drugs, were popular. Currently, amphetamines and the more expensive cocaine are similarly popular. As time goes by, drugs become more than just an integral part of weekend fun for young people. As they grow and take on new social roles, psychoactive drugs prove indispensable at school and then at work.
 
REFERENCES (31)
1.
„Biblioteka Doskonalenia Zawodowego. Komenda Główna Policji”, 27/2003. Wybrane aspekty postępowania w sprawach o czyny karalne nieletnich.
 
2.
Bielska T., 4/1997. Wsparcie psychologiczne udzielane przez policjanta, „Policyjny biuletyn szkoleniowy”.
 
3.
Bieńkowska E., Walczak-Żochowska A., 2003. Postępowanie w sprawach nieletnich, komentarz. C.H. Beck, Warszawa.
 
4.
Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., 2007 Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
5.
Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M., Mozgawa M., 2015. Kodeks karny. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer S.A. Warszawa.
 
6.
Czapska J., Wójcikiewicz J., 1999. Policja w społeczeństwie obywatelskim, Wyd. Zakamycze, Kraków.
 
7.
Dworecki S., 2006. Od pokoju do wojny, Wyd. BUWIK, Warszawa.
 
8.
Filar M., 2016. Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 
9.
Frączek T., Zasady dobrego wychowania policjanta, Szczytno 1997, s. 2.
 
10.
Gaberle A., Korcyl-Wolska M., 2002. Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Wyd. Arche, Gdańsk.
 
11.
Górecki P., Stachowiak S., 2007. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa.
 
12.
Klimaszewski S., 2014. Wybrane elementy postępowania w sprawach nieletnich, Legio-nowo 2014, s. 45-49.
 
13.
Kluczyński K., 2003. Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją społeczną.
 
14.
Kotowski W., 2004. Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny, Dom Wyd. ABC, Warszawa.
 
15.
Koziej S., 2/2011. Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe”, BBN, Warszawa.
 
16.
Kulisz M., 2010/2011 Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”.
 
17.
Lisiecki M., 2009. Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Wyd. KUL, Lu-blin.
 
18.
Misiuk A., 2008. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
19.
Niesiołowski J., Paszkiewicz R., 1999. Zagadnienia przymusu w prawie.
 
20.
Paździor M., Szmulik B.,2012 Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
21.
Pieprzny S., 2003.Samorządowa policja administracyjna (zagadnienia podstawowe) (w:) Prawo do dobrej administracji. Warszawa.
 
22.
Pietrzyk W., 2008. Wybrane aspekty postępowania wobec nieletnich, Piła.
 
23.
Prus A., 2014. Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy, Warszawa.
 
24.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2002.
 
25.
Szymaniak A., Ciepiela W., 2007.Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy.
 
26.
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 roku, poz. 969).
 
27.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2021 roku, poz.1882 ).
 
28.
Wytyczne Komendanta Głównego Policji nr 3 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.
 
29.
Zacher L., nr 1. Policja, „Przegląd Policji”.
 
30.
Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych przez mało-letnich.
 
31.
Ziółkowski L., 2009. Samorząd – Policja, Warszawa.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top