PL EN
REVIEW PAPER
INLAND SHIPPING IN THE ASPECT OF STATE SECURITY
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
 
Publication date: 2020-12-12
 
 
SBN 2020;18(2): 131-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The obligations arising in connection with the ratification in 2017 of the European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN) have become a determinant for re-discussing the state of inland navigation in Poland. The current condition of inland waterways and inland rolling stock requires integrated actions to improve it, and state security as the most important value and national need treated as the priority goal of the state. Therefore, bearing in mind the above, the article presents the impact of inland navigation on the safety of the state understood as the sum of its individual criteria.
 
REFERENCES (24)
1.
Burchacz, M., Koba, R., 2017. Międzynarodowa droga wodna E60 i jej wpływ na rozwój gospodarczy regionów Południowego Bałtyku. Acta Elbingensia, tom XXXIII, Elbląg.
 
2.
Deja, A., Kopeć, A., Michałowski, P., 2018. Analiza stanu żeglugi śródlądowej w Polsce. Autobusy nr 9/2018.
 
3.
MGWiŻŚ, 2016. Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.
 
4.
Ficoń, K., 2009. Logistyka techniczna infrastruktura logistyczna. Warszawa: BEL Studio.
 
5.
KIN 430.014.2019, 2020. Informacja o wynikach kontroli działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wonnych, Departament infrastruktury, Nr ewid. 183/2019/P/19/030/KIN.
 
6.
Kulczyk, J., Nowakowski, T., red., 2008. Rola śródlądowego transportu wodnego w rozwoju regionów Unii Europejskiej. Wrocław.
 
7.
Kulczyk, J., Skupień, E., 2016. Śródlądowy transport wodny w Polsce – stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Problemy Transportu i Logistyki nr 4/2016.
 
8.
Ligenza, K., 2011. Wodny transport śródlądowy jako alternatywa dla transportu lądowego w Europie. Logistyka nr 5/ 2011.
 
9.
SBN, 2020. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2020. Warszawa.
 
10.
Peron, Ł., 2017. Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Warszawa: Wydział Strategii Rozwoju Departament Żeglugi Śródlądowej.
 
11.
Piasecki, A., Połom, M., Skowron, R., 2015. Charakterystyka stanu i perspektywy rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Logistyka, nr 4/2015.
 
12.
Raben, D., 2016. Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T. Problemy Transportu i Logistyki, nr 2 (34) /2016.
 
13.
Rokiciński, K., 2010. Bezpieczeństwo transportu śródlądowego w aspekcie Host Nation Suport, praca naukowo-badawcza pk. Mariner, zbiory BG AMW, sygn. 11369/Arch, Gdynia.
 
14.
Rokiciński, K., 2010. Determinanty załadunku i wyładunku jednostek pływających żeglugi śródlądowej poza portami rzecznymi w sytuacjach kryzysowych. Logistyka nr 6/2010.
 
15.
Rokiciński, K., 2011. Logistyczne zabezpieczenie przedsięwzięć w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem polskich śródlądowych dróg wodnych w aspekcie przestrzennym. Logistyka nr 5/2011.
 
16.
Rokiciński, K., 2013. Możliwości i ograniczenia w zakresie transportu maszyn inżynieryjnych jednostkami śródlądowymi w sytuacjach kryzysowych. Logistyka nr 1/2013.
 
17.
Rokiciński, K., Wardin, K., 2009. Modern Inland Navigation in Military Application. Polish Journal of Environmental Studies 2009, Vol. 18, No. 5A.
 
18.
Rokiciński, K., 2020. Wykorzystanie wód śródlądowych polskich w działaniach wojsk obrony terytorialnej, Gdynia.
 
19.
Rokiciński, K., 2010. Żegluga śródlądowa w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie – LOGITRANS, Szczyrk.
 
20.
Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”.
 
21.
Wyraz, E., 2016. Efektywność transportu wodnego śródlądowego i lotniczego. Autobusy, nr 6/2016.
 
22.
Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R., Gus-Puszczewicz, A., 2011. Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E-70, Sopot.
 
23.
Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R., 2017. Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich – ważne i aktualne wyzwanie. Problemy Transportu i Logistyki, nr 1 (37) /2017.
 
24.
Zielińska, E., 2018. Charakterystyka transportu śródlądowego w Polsce. Autobusy, nr 12/2018.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top